4. İSA — ÇOCUKLUKTAN GENÇLİĞE Luka 2:40-52NOT: Yahudi erkek çocukları 13 yaşında reşit (olmuş) kabul edilirler. İsa'nın son-
radan dört erkek ve birkaç kız kardeşi olmuştur (Matta 13:55-56). İsa, marangoz olan
babasının mesleki bilgisini de edinmişti. Yahudiler'in günahlanna karşılık kurban ve-
rebildikleri tek yer tapınaktı. Tanrı, varlığının tapınakta her zaman mevcut olacağı
sözünü vermişti.

1. Meryem sayıca büyüyen bir aileye bakmak zorunda kalmıştı. Her sene tekrarlanan
Fısıh Bayramı'na gidiş, Meryem'e ne ifade etmekteydi sizce?
 • İki hafta süren bu yolculuk için Meryem'in ne gibi hazırlıklar yapması gereki-
  yordu?

  2. Sayıca büyüyen bu ailenin en büyük oğlu olan İsa'nın gündelik yaşamını aklınızda
  canlandınn.
 • Ailesiyle birlikte, ilk defa Yeruşalim'e gidebilmek, bir çocuk olan İsa'ya ne ifade
  etmekteydi?
  3. İsa, ailesine birlikte eve dönmeyeceğini neden önceden söylemedi?
 • İsa, gidebileceği onca yer varken, neden tapınağa gitmek istedi?

  4. 46-47. ayetler bize İsa hakkında ne anlatır?
 • 12 yaşındaki bu çocuğun öncelikli ilgi alanı neydi?

  5. Ebeveynlerinin kendisinin yerini bilmeyişleri, Isa'yı neden şaşırttı?

  6. İsa için, Göklerdeki Baba'sıyla herhangi bir yerde değil de, tapınakta tanışmak,
  neden büyük önem taşımaktaydı?

  7. 48. ayet bize Meryem hakkında ne anlatır?
 • Meryem oğlunu kaybettiğinde ne tür bir tepki göstermeliydi?
  8. İsa'nın, 49. ayetteki cevabını duyan ebeveynleri ne hissettiler?
 • İsa bu olay aracılığıyla ebeveynlerine ne tür bir ders vermek istemiştir?

  9. Bu metin göz önüne alındığı takdirde, ebeveynlerimize ne gibi durumlarda karşı
  gelme hakkına sahibiz?
 • Bu metne göre, gençler söz konusu olduğunda, Tann'nın arzusu nedir?
 • Bu metne göre, gençlere nasıl davranmalıyız?
  10. İsa'nın bu olaydan, 'halka sesleniş görevine' başladığı güne kadar geçen 18 yıllık
  dönemde, ebeveynleri ve diğer insanlarla olan ilişkisi nasıldı (51-52)?

  MÜJDE: İsa'nın tapınakta bulunmaktan bu denli hoşlanmasmın nedeni, Yuhanna
  2:19-21'de yazılıdır. Bu bölüm önder tarafından okunabilir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com