16. İYİ SAMİRİYELİ Luka 10:25-37


NOT: İsa zamanındaki Yahudiler, melez ve yarı-putperest olan Samiriyeliler'i hor gö-
rürlerdi. Samiriyeliler'in Yeruşalim'in 50 km. kuzeyinde Gerizim Dağı'nda kendi
tapınakları vardı. Sadece Yaratılış - Yasa'nın Tekrarı arasında kalan beş kitabı (Mu-
sa'nın beş kitabını) Kutsal Kitap olarak kabul ediyorlardı. Bu benzetmede dövülen ve
yarı ölü halde bırakılan adam muhtemelen bir Yahudi'dir. Bahsi geçen kâhin ve Levili
muhtemelen dini görevlerini yerine getirmek üzere tapınağa gitmekteydiler. Kana do-
kundukları taktirde, günün geri kalanında kirli sayılırlardı.
1. Saatlerce yol kenarında yatarken, bu yaralı adamın aklından neler geçtiğini bir
düşününün.
 • Bu adamın eşi ve çocukları, babaları yolculuktan dönmediğinde kim bilir neler
  hissettiler, aklınızda canlandırmaya çalışın.
  2. Bu iki dindar adam, kâhin ve Levili, neden ölmekte olan adama yardım etmediler?
  Sebepleri ne olabilir, sıralayınız.
 • Kutsal Yasa uzmanı, benzetmede bahsi geçen kâhin ve Levili'nin davranışlarını
  hangi kıstaslara göre değerlendirmiştir (25-27)?
  3. Kâhin ve Levili, Kutsal Kitap'ta yazılı olan ve gayet iyi bildikleri, "Komşunu da
  kendin gibi sev" buyruğunu ne şekilde yorumlamışlardır (27. ayete bkz.)?
 • Sizce bir kimsenin, Tanrı'yı tüm kalbi, ruhu ve gücüyle sevdiği halde, acı çeken
  bir insana bu iki dindar kişinin davrandığı biçimde davranması mümkün müdür?
  Sebep?
  4. Samiriyeli'nin yaralı adama yardım ETMEMEK için birçok sebebi vardı. Bu
  sebepler ne olabilir?
 • Düşünceli bir insanın böyle bir durumda yapabileceği en ufak çaplı yardım nedir?
 • Samiriyeli, yaralıya ne şekilde "fazladan yardım" etmiştir?
  5. İki dinar iki günlük maaşa denk gelmekteydi, ve bu miktar, bir kişinin iki aya
  kadar bir handa konaklama ücretini karşılardı. Bu meblağ bizim paramızla ne
  kadana denk gelir?
 • Bu Samiriyeli' nin kendi memleketinden bile olmayan bir yabancı için böyle bir
  meblağı ödemek istemesi nedendir?
 • Bu Samiriyeli'nin bir yabancı için yaptıklarını siz kim için yapardınız?
  6. Sizce bu Samiriyeli sözü geçen ayette (27) yazılı buyruğun ilk kısmına da sadık
  mıydı? Sebep?
  7. Kâhin ve Levili' nin yaralı adamı görmezlikten geldikleri gibi, sizin de belki gör-
  mezlikten geldiğiniz komşunuz kimdir (37)?
 • Bu komşunuza yardımcı olmak için ne tür somut adımlar atmalısınız?
  8. İsa ile iyi Samiriyeli'nin benzer yönleri nelerdir?
 • İsa düşmanları için Samiriyeli'nin yaptığından fazla ne yapmıştır?
 • Birçok zaman kalbimizden ve ruhumuzdan yaralı olduğumuzu hisseden bizler için
  İsa ne yapmıştır?
  9. (İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupalı Hıristiyanlar'ın Çoğu, neden zulme uğra-
  yan Yahudiler'e yardım etme çabasında bulunmamışlardır? Buna benzer somut
  örnekleri tartışarak inceleyin. Kendi ülkenizin/kilisenizin tarihinden benzer bir
  örnek bulun: Kölelik, işçi hakları vb.)  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com