1 PETRUS

1. PETRUS'UN 1. BÖLÜMÜ: Kutsal bir hayatı yaşamaya çağırıldık
2. Hem dünyada hem de cemaat içinde Hristiyan olmak 1.Petrus 2
3. Zor bir evlilik içinde Hristiyan olmak 1. Petrus 3
4. 1 Petrus 4, Hristiyan ve acı
5. 1 Petrus 5, Hristiyan ve alçakgönüllülük

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. PETRUS'UN 1. BÖLÜMÜ: Kutsal bir hayatı yaşamaya çağırıldıkILK OLARAK:
Petrus'un birinci mektubun birinci bölümünün birinci ayetinde bahsedilen yerleri haritadan bulun! Petrus'un hepsi bu yerlere ziyaret edip etmediğini bilmiyoruz. Ne olursa olsun Petrus Roma imparatorluğunda elçi olarak zaten yirmi yıldır gezmişti.

1-2
 • Petrus kendisini ve mektubun alıcısını nasıl tanımlıyor?
 • Bir Hristiyan kendi memleketinde neden 'yabancı' sayılır?
 • Eski Antlaşmada tapınaktaki Tanrı için ayırılan eşyalara kan döküldü. Bu etkinliği 'kutsallaşma' adlandırıldı. Petrus Hristiyanların üzerine Mesih'in kanının serpilmesinden ve onların kutsallaşmasından bahsederek acaba neyi kastediyor?

  3-9
 • Petrus zulümün yaklaştığında bile Tanrı'yı ne için şükredip yüceltiyor? (3-5)
 • Eski Antlaşmada 'miras' vaat edilen toprağının yani İsrail'in anlamına geliyor. Eski Antlaşma yeni Antlaşma ile karşılaşma yap (compare to each other). Ortak olan şeyler nelerdir, farklılıklar nelerdir? (4)
 • Her Hristiyan'ın imanını neden denemeden geçirmesi lazım? (6-7)
 • Ayetler 8-9 zulüm gören bir Hristiyanın sevincinden bize ne öğretiyor?
 • Bir arada ayet 8'in ya senin ya da bir başkasının hayatında gerçekleştirmesini gördüysen bu olayı kısaca anlat!

  10-12
 • Bütün Eski Antlaşmanın entrikası ('plot' - yazıldığın nedeni) Petrus'a göre nedir?
 • Şu ayetler bize Kutsal Ruh'un işlerinden neyi öğretiyor?
 • Eski Antlaşmadaki peygamberlerin ve Yeni Antlaşmadaki elçilerin bağlantısı nedir?

  13-25
 • Zulme tehditin altında yaşayan Hristiyanlara Petrus hangi türlü hayat tavsiyeleri veriyor? (13-17)
 • Ayet 13-17'de bulunan öğütlerinden hangisi senin vicdanını en çok rahatsız ediyor? /vicdanını en çok bozuluyor?
 • Petrus İsa Mesih'in çektiği acıları ve onların Hristiyan imanlı birisinin hayatı için taşıdığı önemi nasıl tanımlıyor? how does he picture? (18-21)
 • Hristiyan kardeşlerinin sevmesi senin hayatında pratikte ne demek? (22)
 • Ayet 23-25 Tanrı'nın sözünden bize neyi öğretiyor?
 • Neden herhangi bir kilise ya da peder elçilerin sözlerini - yani Yeni Antlaşmayı - kendi çağına daha uyumlu olarak değişmemeli? (12,24-25)
 • Ayet 24-25'te bulunan müjde nedir?

  Özet sorular (zaman varsa):
 • Petrus Museviliği vazgeçip Hristiyan olduğunda hangi noktada kendi bakışlarını değiştirmek zorundaydı?
 • Bu bölümdeki müjde nedir?

  SON OLARAK: Petrus İsa Mesih'in ölümünden 'değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz' ifadesini kullanıyor. Fidye kelimesi köleyi ya da savaş esiriyi durumundan kurtarıp ödenmesini kastediyor. Aynı şekilde İsa Mesih seni de günahtan, ölümün ve Şeytan'ın gücünden kurtarıp satın aldı. Nakit paranın yerisinde (döviz olarak?) kendi kanı kullandı.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. Hem dünyada hem de cemaat içinde Hristiyan olmak 1.Petrus 2  1-2
 • Kendi hayatını 1. ayetteki buyruğun ışığında düşün. Bu ayette bulunan buyrukları sen kendi yaşamında nasıl yerine getirdin?
 • 1. ayette bulunan 'bu nedenle' ifadesiyle ne kastediliyor?
 • 'Hilesiz süt' benzetmesi Hristiyan bir insanın imanda büyümesi ve büyümenin araçları hakkında bize neyi öğretiyor? Hristiyan hayatımızda tamamen Tanrı'nın sözü aracılığıyla gelişiyoruz - mucizeler, işaretler, lütuf armağanları ve benzer şeyler aracılığıyla değil. Neden böyledir?

 • 3-8 Bu ayetlerde Eski Antlaşma'daki ayin düzenine bir gönderme ve Mezmur 118'den bir alıntı vardır. Mezmur 118'de “yapıcıların reddettiği, köşenin başı” olan taştan bahsedilir.
 • İsa Mesih ne bakımdan tapınağın baş taşına benziyor?
 • Ayet 5 Hristiyan cemaati ve onun görevi hakkında bize ne öğretiyor?
 • İsa Mesih olan bu taşa iki şekilde karşılık verilebilir (6-7). Nasıl?
  .

 • 9-10 Eski Antlaşma döneminde sadece Harun'un soyundan gelenler kâhin / peder olabilirdi; tıpkı sadece Davut'un soyundan gelenlerin kral olabildiği gibi. Allah'ın tek halkı İsrail oğullarıydı.
 • Eski Antlaşma'daki İsrail halkının ayrıcalıklarından ve zorunluluklarından hangileri 'yeni İsrail'e' yani Hristiyan kilisesine taşındı?
 • Allah'ın cemaatinde kadınların da 'diri taşlar' ve 'kutsal kâhinler' oldukları ne anlamına gelir? Pratikte ne demektir?
 • Cemaat içinde olan 'genel kâhinlik' neden yetmiyor ve ayrıca görevine adanmış bir pedere de ihtiyacımız oluyor? (Bu, 5. bölünde belli oluyor.)

  11-17 Petrus'un devlet yöneticisinin daha önce Pontius Pilatus ve şimdi Roma imparatoru Nero olduğunu farkettin mi?
 • Hristiyan imanına sahip bir insanın günlük yaşamıyla diğer insanların yaşamları arasında nasıl bir fark vardır? (11-12)
 • Bu dünyanın tutkularından, mesela pornodan, uzakta kalmak isteyen bir Hristiyan nasıl davranmalı?
 • Bir Hristiyan devlet yöneticilerine 13-17. ayetlerde bulunan buyruklara göre neden itaatkâr davranılmalı? (Kötü bir yönetici de olsa bir devlet yöneticisinin olması, hiç devlet yöneticisi bulunmamasından daha iyi bir durumdur.)
 • Hangi durumda bir Hristiyan yöneticilere itaat etmemeli? (Cevap metinde yoktur)
 • Hristiyanın özgürlüğü nasıl bir özgürlüktür?

 • 18-21a Bu ayetlerde söz konusu olan, kölelerdir; fakat buradaki öğütler günümüzdeki patron ve işçi ilişkileri için de geçerli.
 • Eğer patronu onu ezerse (ona kötü davranırsa) Hristiyan bir işçinin ne yapması gerekir?
 • Bir düşünün; Petrus haksızlıkla acı çekmenin de bu bir lütuf ve çağrı olduğunu (Tanrı'yı hoşnut edeceğini) neden söylüyor?

  21-25
 • İsa'nın tutuklandığı ve Petrus'un O'nu inkar ettiği olayı hatırlayın. Petrus'un bu olaydaki davranışını İsa'nın 1.Pe. 2:21b-23 ayetindeki davranışıyla karşılaştırın.

 • SON OLARAK:
  Yaşlı elçi Petrus, İsa'nın acı çekmesine bir kez daha değiniyor. İsa kendi acısına, kesime götürülen kuzu gibi, karşı koymayıp, direnmeyerek tepki verdi. O senin yerine kurban olarak sunuldu ve bu yüzden sen de O'na iman ederek acı çektiğinde, işlediğin günahlarının bağışlanmış olduğuna güvenebilirsin.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. Zor bir evlilik içinde Hristiyan olmak 1. Petrus 3  ÖN BİLGİLER: Petrus'un karısı, kendisi çocuklarıyla evde kalırken, onun Isa Mesih ile dolaşmasını kabul ediyordu. Daha sonra kendisi da Petrus'un müjdeleme amaçlı yolculuklarına katılmaya başladı (1 Kor. 9:5) Bu metinde Petrus, kocası imanlı olmayan Hristiyan kadınlara öğüt veriyor.

  1-6
 • Kocasını aşağılayıp ona karşı patron gibi davranan bir kadın neden Hristiyan imanlıları için kötü bir örnektir?
 • 1-2. ayetlerde bulunan öğütler pratikte ne anlama gelir? Hristiyan bir kadın, imanlı olmayan bir erkek ile nasıl yaşamalıdır?
 • 1-2. ayetlerin senin kendi hayatında ne kadar gerçekleşebildiğini düşünüyorsun?
 • Bir kadının modayı izleme arzusu Petrus'a göre neden kötü bir şey? (3-4)
 • Güncel güzellik idealiyle Petrus'un söz ettiği güzellik ideali arasındaki fark nedir? (3-4)
 • Bugünkü imanlı gençlerde, Petrus'un söz ettiği güzellik idealini izleme arzusu nasıl gelişebilir?
 • Günümüzde yaşayan Hristiyan kadınlar Sara'nın kocasına karşı davranışlarından ne öğrenebilirler? (5-6)
  Ayet 7'de evli olan Hristiyan erkeklere öğüt veriliyor. Dikkat edin: Eski Antlaşmada sadece erkekler miras alabiliyordu.
 • Kadınların 'daha zayıf varlıklar' olması ne demek?
 • Bir erkeğin karısına saygı göstermesi bu kadında neyi sağlar?
 • Petrus'a göre erkekle kadın arasındaki eşitlik hangi şekilde gerçekleşiyor?
 • Petrus, eğer bir erkek karısına doğru davranmıyorsa, onun dualarının engellendiğini söylüyor. Petrus bunu söylemekle neyi kastediyor?
 • Batı dünyasında eşitlik hakkında çok konuşulmasına rağmen fuhuş her zaman daha yaygın oluyor. Sizce neden böyle?
  8-17
 • Bu ayetler sizin ailenizde/cemaatinizde ne kadar ve nasıl gerçekleşiyor?
 • Biz kutsanmayı nasıl miras alabiliriz? (9)
 • Ayet 10-12'de Petrus 34. mezmuru tekrarlıyor. Bu parçanın metnimizle ilgisi nedir?
 • Ayet 13 pratikte ne anlama geliyor?
 • Biz Hristiyanlar olarak egemen kültür tarafından maruz kaldığımız eleştirilere ve baskıya nasıl tepki vermeliyiz?
 • Sen 14-17. ayetleri nasıl yerine getirebildin?
  18-22
 • Petrus önceki iki bölümde yaptığı gibi tekrar İsa'nın çektiği acılara dönüyor. Bu sefer söz konusu olan, Kurtarıcı'nın ölüler diyarında ne yaptığıdır.
 • Ayet 18'in önceki ayetlerle nasıl bir bağlantısı var?
 • 18-20a ayetleri birkaç farklı şekillerde yorumlanmıştır. 1. Isa, kazanmış olduğunu meleklere duyurdu. 2. Isa, kazanmış olduğunu Nuh'un çağdaşlarına duyurdu. 3. Isa kazanmış olduğunu, ölmüş olan herkese duyurdu. 4. İsa ölmüş olanlara tövbe etme fırsatını verdi… Bu alternatiflerinden hangisine destek veriyorsun? Neden?
 • Vaftiz ve Nuh'un gemisinin ortak yanları nelerdir? Mümkün olduğu kadar çok ortak özellik bulmaya çalışın! (20b-22 için farklı çevirileri okumanız tavsiye edilir.)
 • Petrus'un vaftizte ne gerçekleştiğini söylediğine dikkat edin!
 • Grekçe olan kelime ‘eperotema' bazen 'dilemek' bazen de 'birlik' olarak çevrilir (21). Bu kelime aslında ciddiyetle söz verme anlamına geliyor, bir antlaşma yaparken olduğu gibi... 21. ayete göre vaftiz insanın mı yoksa Allah'ın mı işidir?
 • 22. ayetinin zulümden korkan bir Hristiyan için anlamı nedir?

 • SON OLARAK: Mesih İsa Allah'ın gazabı tarafından ‘boğulduğunda' insanlık için bir 'Nuh'un gemisi' oldu. Vaftiz gemisinin kapısının açılması, senin günahlarının bağışlanması ve vicdanının temizlenmesi için, Allah'ın seninle bir antlaşma yaptığı anlamına geliyor.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. 1 Petrus 4, Hristiyan ve acı  Genel Bilgiler: Önceki bölüm sanki bir parantezle bitmişti. Şimdi suçsuz olarak acı çekme konusuna dönüyoruz.
  Petrus sürüsünü gelecekteki zulüm için hazırlamaya çalışmaktadır. Petrus'a göre bir Hristiyan'ın acı çekmesi olağanüstü değil normal bir şeydir. Unutmayalım ki aynı Petrus bir keresinde Rab'bi acı yolunda yürümekten alıkoymaya çalışmıştı (Matta 16:22).

  1-6
 • Petrus'un acı konusundaki düşünceleri nasıl değişti?
 • Zulüm gören ve zorluklar içinde yaşayan Hristiyanlar için İsa'nın acı çekmesi ne demektir (1)?
 • Petrus bedence acı çekmiş olanın günaha sırt çevirmiş olduğunu söylemekle ne anlatmak istiyor? (1-2)
 • Acı çekmeye hazır olan bir Hristiyan nasıl bir hayat sürdürür? Acı çekmeye hazır olmayan bir Hristiyan nasıl bir hayat sürdürür?
 • Putperest dünya görüşünün özellikleri nelerdir?
 • Ayetler 5-6, iki farklı şekilde açıklanmıştır. a. Şimdi ölmüş olanlara hayatta oldukları zamanda müjde duyuruldu. b. Sadece öldükten sonra onlara müjde duyuruldu. Bu yorumlardan hangisi daha mantıklı? Hangisi daha muhtemel? Bu sorular hakkında sohbet edin.
  7-11
  'Son' kelimenin Grekçesi telos aynı zamanda 'hedef' anlamına da gelir.
 • 'Sonun' kısa bir süre sonra gelecek olması neden Hristiyanlar için her zaman teselli edici bir şeydir?
 • Dünyanın sonu yaklaştıkça Hristiyan bir insan nasıl yaşamalı?
 • İlk kilisede konukseverlik ruhsal armağanlardan daha önemliydi. Neden? Zamanın sonu yaklaştıkça neden bu konu yine önemli hale gelmiştir?
 • Petrus ruhsal armağanları iki büyük gruba ayırıyor: Sözle yapılan hizmetler ve bedenle yapılan hizmetler. Sen hangisini daha kolay yapabilirsin? Neden?
 • Ruhsal armağanların amacı nedir?

  12-19
  Tanrı'nın Yüce Ruhu = Işık. Bu ışık Musa'nın yüzünde ve Tanrı'yla Buluşma Çadırı'nda parlayan ışıktır (14).
  'Hristiyan' kelimesi Yeni Antlaşmada 3 yerde geçer. Bunlardan ikisinde Hristiyan olmayanlar bu terimi kullanıyorlar.”Hristos” (Mesih) isminin sonuna '-ianos' ekinin getirilmesiyle, ”Mesih'i takip eden” anlamında, 'Hristiyan' kelimesi oluşturuldu.

 • Zulüm ve acılar içinde bir Hristiyan hangi sebeplerle sevinebilir (12-14)?
 • Günümüzde bu ülkede yaşayan Hristiyanlar hangi acılara maruz kalabilirler (15-16)?
 • Tanrı'nın evi yani Kilise neden yargı altında duruyor?
 • Neden bir Hristiyan acı çekerken bile iyilik yapmaktan vazgeçmemelidir (19)?

  Bitirirken:
  Ayet 19'da Mezmurlar 31:5'ten bir parça var. 'Ruhumu ellerine bırakıyorum' - Dindar bir Yahudi bunu her akşam uyumadan önce Tanrı'ya söylerdi. İsa da ölmeden önce bunu söyledi: 'Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!' Seni nasıl bir gelecek beklerse sen de bu şekilde dua edebilirsin.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. 1 Petrus 5, Hristiyan ve alçakgönüllülük  Giriş: Ayet 1'de 'ihtiyar' kelimesinin Grekçesi presbyteros. Bu kelime peder, rahip, pastör anlamına gelir.
  Elçiler yeni cemaatler için 'ihtiyarlar' atadılar. (Elç. 14, 15 ve 20). Bu çobanın, yani ihtiyar'ın görevi, 2. bölümde söz konusu olan 'genel kahin' görevinden biraz farklıdır.

  1-4
  Mümkünse bu metni farklı çevirileri kullanarak okuyun. 'Yüceliğin solmaz tacı' olimpiyatlarda verilen altın madalyaya eşittir.
 • Petrus ayet 1'de kendisi hakkında ne diyor?
 • Petrus kendisini ”Mesih'in çektiği acıların tanığı” olarak tanımlanıyor, ama bu tanıklığı haça kadar vardıramamıştı. Bu nasıl mümkün olmaktadır?
 • Sizin kilisenizde 2. ve 3. ayetler nasıl yerine getiriliyor (Ayet 1-3'te, ”Tanrı'nın size verdiği süüyü güdün” cümlesiyle başlayıp, ”... sürüye örnek olarak görevinizi yapın” ifadesine kadar olan kısım.)?
 • Emretmeyi seven bir çobanı örnek olan bir çobanla karşılaştırın.
 • Eğer çoban para, onur ya da kendisine iyi bir ad kazanmak amacıyla çalışırsa, bu cemaat için nasıl olur?
 • Çoban sürüsüne iyi bir örnek olamıyorsa, bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıdır?
 • Baş Çoban İsa Mesih, sürüsünü sadık bir şekilde güden çobanları nasıl ödüllendirecek (4)?

  Ayet 5
 • Cemaatteki gençlerin ihtiyarlara yani pederlere bağımlı olmaları pratikte ne demektir?
 • Ayet 5b'nin (”Hepiniz...” ifadesinden başlayarak) anlamı nedir?
 • Tanrı lütfunu kibirlilere değil sadece alçakgönüllülere mi verir?

  6-11
  30 yıl önce Petrus hiç de alçakgönüllü biri gibi davranmamıştı. İsa'nin aşağılanması fikrine şiddetle karşı çıktı; öyle ki İsa onu 'Şeytan' diye adlandırdı. (Matta 16:23)
 • Ayet 6'da anlatılan süreç, Petrus'un hayatında nasıl gerçekleşti?
 • Kendi hayatını düşün. Allah ayet 6 aracılığıyla sana ne diyor?
 • Yine kendi hayatını düşün. Tanrı ayet 7 aracılığıyla sana ne diyor?
 • Şeytan farklı şekillerde Hristiyanları 'yutmaya' çalışıyor. Nasıl? (8)
 • 'İmanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin' (8-9). Nasıl?
 • Acı çeken ve zulüm gören bir Hristiyan için, dünyanın birçok ülkesinde aynı şekilde acı çeken kardeşlerin var olması ne demek? (9b)
 • Ayet 10-11'de Petrus acı çekmelerinden ve imandan vazgeçmelerinden kaygı duyduğu Hristiyanlara seslenmektedir. Yaşlı elçi onlara nasıl bir güvence veriyor?
 • Tanrı'nın donattığı, yüreklendirdiği, güçlendirdiği ve pekiştirdiği bir Hristiyan nasıl birisidir?
 • Ayet 11'i dünyada şu an olan duruma ve kendi hayatına uygula.

  12-14
  Silvanus yani Silas Yeruşalim cemaatinde bir öğretmendi ve 10 yıl önce Pavlus'la birlikte Avrupa'ya müjdeleme yolculuğu yapmıştı.
  Markos, Pavlus'un birinci müjdeleme yolculuğunda ondan ayrıldı.

 • Petrus mektubu bizzat yazmak yerine yerine onu Silvanus'a yazdırdı. Bunun sebepleri neler olabilir?
 • Ayet 12'nin son cümlesinde Petrus mesajın özetine dönüyor. Bu mesaj yazarı hakkında neyi kanıtlıyor?
 • Gerçek lütufla gerçek olmayan lütfun farkı nedir?
 • Babil kenti, antik çağdaki Babil devletinin başkentiydi. Tanrı'nın halkı M.Ö. 600 yılında oraya sürgün edildi. Babil bu metinde Roma için kullanılan bir ad. Petrus Roma'yı acaba neden Babil diye adlandırdı (13)?
 • Sözlü geleneğe göre Markos, Müjde'sini Pavlus'tan aldığı bilgilere dayanarak yazdı. Markos'un varlığı yaşlı elçi için ne bakımdan önemliydi (13)?
 • mektuptaki son selam için ne düşünüyorsunuz? (14)

  Bitirirken:
  Haça kadar onu takip etmemekle birlikte, Petrus İsa'nın çektiği acıların bir tanığıdır. Petrus'un hazinesi (serveti) İsa'nın hem onun için hem de bütün dünya için kazandığı lütuftur. Bizim için de.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com