LUKA

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. İSA'NIN DOĞUMU ÖNCEDEN BİLDİRİLİYOR Luka 1:26-38 ***
2. ÇOBANLAR VE MELEKLER Luka 2:8-20 **
3. ANNA VE ŞİMON Luka 2:25-38 **
4. İSA — ÇOCUKLUKTAN GENÇLİĞE Luka 2:40-52 **
5. VAFTİZCİ YAHYA'NIN BILDIRISI Luka 3:7-20 ***
6. İSA KÖTÜ BİR RUHU KOVUYOR Luka 4:31-37 ***
7. İSA'NIN İLK ÖĞRENCILERI Luka 5:1-11 **
8. MUTLULAR VE MUTSUZLAR Luka 6:20-26 **
9. DÜŞMANLARINIZI SEVİN Luka 6:27-38 **
10. . HAYATINIZIN TEMELI Luka 6:46-49 **
11. . NAİN'Lİ DUL KADIN Luka 7:11-17 *
12. . İSA VE GÜNAHKAR KADIN Luka 7:26-50 *
13. . TOHUM BENZETMESİ Luka 8:4-15 **
14. . İSA' Y1 IZLEMENIN BEDELI Luka 9:57-62 **
15. . GÖKTE YAZILI ADLAR Luka 10:17-20 ***
16. . İYİ SAMİRİYELİ Luka 10:25-37 **
17. . ISA, MARTA VE MERYEM'İN EVINDE Luka 10:38-42 **
18. . BALIK YERINE YILAN Luka 11:5-13 **
19. . ZENGIN BUDALA Luka 12:13-21 **
20. . UYANIK VE HAZIRLIKLI OLUN Luka 12:35-48 ***
21. . MEYVE VERMEYEN AĞAÇ Luka 13:6-9 ***
22. . BELI BÜKÜK BİR KADININ IYILEŞTIRILMESI Luka 13:10-17 **
23. . DAR KAPI Luka 13:22-30 ***
24. . ŞÖLEN BENZETMESİ Luka 14:12-24 **
25. . KAYBOLAN KOYUN BENZETMESİ Luka 15:1-7 **
26. . KAYBOLAN OĞUL BENZETMESİ Luka 15:11-24 *
27. . BÜYÜK OĞLUN İSYANI Luka 15:25-32 **
28. . DİLENCİ İLE ZENGIN ADAM Luka 16:19-31 **
29. . ON CÜZAMLI Luka 17:11-19 *
30. . SÜREKLİ DUA Luka 18:1-8 **
31. . FERİSİ VE VERGİ GÖREVLİSİ Luka 18:9-14 **
32. . İSA İLE ZAKKAY Luka 19:1-10 *
33. . BAĞ KİRACILARI BENZETMESİ Luka 20:9-19 ***
34. . DUL KADININ BAĞIŞI Luka 21:1-4 **
35. . PETRUS' UN iNKARI Luka 22:54-62 *
36. . İSA'YLA BIRLIKTE ÇARMIHA GERİLEN IKI SUÇLU Luka 23:32-43 *
37. . EMMAUS YOLUNDA İKI ÖĞRENCI Luka 24:13-35 **
38. . BÜTÜN ULUSLARA Luka 24:44-53 ***

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. İSA'NIN DOĞUMU ÖNCEDEN BİLDİRİLİYOR Luka 1:26-38NOT: Bu olaylar gerçekleştiğinde, Meryem muhtemelen daha 20 yaşına dahi bas-
mamıştı. Marangozluk yapan Yusuf' la evlenmek üzere nişanlanmıştı. Eski Antlaş-
ma'da evlilik öncesi cinsel girilmesi kesin bir dille yasaklanmıştı.

1. Meryem nasıl biriydi? — Bu metinden ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?
 • Meryem' in Tanrı ile ilişkisi nasıldı?
 • Meryem' in Nasıra Köyü'ndeki gündelik yaşamını aklınızda canlandmn. Acaba bu
  yaşamın sevinçli ve sıkıntılı yönleri neydi?

  2. Tanrı'nın, kendi oğluna annelik yapmak üzere bu genç kızı seçmiş olmasının se-
  bepleri ne olabilir?
 • Melek Cebrail' in selamına Meryem'in şaşırmasının sebepleri ne olabilir (ayet 29)?

  3. Tanrı'nın, Cebrail' i, Meryem'e görünmesi için gönderişinin sebebi neydi?
 • 32-33 numaralı ayetleri okuyun. Gebe kalıp doğuracağı çocuk hakkında Meryem'e
  ne iletildi? Kendi cümlelerinizle açıklayın.

  4. Meryem bakireydi. Nasıl oldu da, gözle görünür bir kanıta sahip olmamasına rağ-
  men bakireden doğum olabileceğine inanabildi? (Başka bir deyişle, rahminde her-
  hangi bir hamilelik belirtisi olmadan)
 • Neden, birçok kişi, günümüzde bakireden doğum fikrini kabullenmekte zorluk
  çekmektedir?

  5. incir in Matta bölümünü okuduğumuzda Yusuf'un da ilk başta bakireden doğum
  fikrini kabullenmekte zorlandığını anlıyoruz. Eğer İsa' ya annelik yapacağı için
  kendisini ne tür acıların beklediğini bilseydi, acaba Meryem bu görevi üstlenmek
  ister miydi?

  6. Cebrail iki kere Meryem'in Tanrı'nın lütfuna eriştiğini söyledi (28,30). "Lütuf'
  kelimesi, günahların affedilmesi anlamını taşır. Bu affediliş, Meryem için neden
  gerekliydi?

  7. Kimi zaman sorunlarmızın Tanrı'nın bile üstesinden gelemeyeceği boyutta oldu-
  ğuna inanmışsınızdır belki. 37. ayeti okuyup sorunlarmızı tekrar gözden geçirin.
  Şu anki durumunuzda bu ayet size ne ifade ediyor?

  8. Meryem, otuz küsur yıl sonra, oğlunun çarmıhının dibinde durmaktaydı. Bu du-
  rumdayken, Tanrı'nın 32-33. ayetlerde verdiği sözler hakkında ne düşünüyordu?

  9. Tanrı size Meryem'in hayatı gibi lütufla dolu, ama aynı zamanda acıyla dolu ola-
  cak bir hayat sunsa, kabul eder misiniz?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. ÇOBANLAR VE MELEKLER Luka 2:8-20  NOT: İsa döneminde çobanlar Şabat kurallarına uymadıklan için hor görülürdü. Ör-
  neğin, mahkemelerde tanıklıklan kabul edilmezdi. Eski Antlaşma'da melekler sadece
  İbrahim, İshak ve Daniel gibi Tanrı'nın yüce kullanna görünürlerdi.
  1. Bu çobanların Yahudiye dağlarındaki gündelik yaşamlarını bir düşünün. Yaşam-
  larının zevkleri ve sıkıntıları neydi acaba?
 • Çobanları'', emirlerini yerine getiremedikleri Tanrı'yla aralarında nasıl bir ilişki
  olabilirdi?
  2. Birçok dindar insanın yaşadığı Yeruşalim, Beytlehem'e çok yakındı. Melek neden
  çobanlar yerine bu insanlara görünmeyi seçmedi?
  3. 9. ayette çobanların büyük bir korkuya kapıldıklan söyleniyor. Neydi onları kor-
  kutan?
 • Ya siz, bugün sizi en çok korkutan. nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilir-
  siniz).
  4. Meleğin sözlerini işiten çobanları hoşnut eden neydi (10-12)?
 • 10-11. ayetlerin melek tarafından size söylendiğini hayal edin. Bu sizi hoşnut eder
  miydi? Neden?
  5. Uzun zamandır beklenen Kurtancı'nın bir yemlikte yatmakta olduğunu işiten ço-
  banlar ne düşündüler dersiniz? (Yemlik hayvanların saman yedikleri yerdir).
 • Size: "Dünyanın Kurtancısı bir samanlıkta yatmaktadır" dense ne hissedersiniz?
  6. Tanrı'nın gübre dolu, soğuk, düşman ve bakterilerle sanlmış bir ortamda doğma-
  sına meleklerin sevinebilmelerini sağlayan neydi (13-14)?
 • Kurtarıcı, neden dünyaya bu koşullar altında gelmek zorundaydı?
  7. Tanrı neden Oğlu'nu doğar doğmaz birine göstermek istedi?
  8. Çobanlar, nasıl oldu da gecenin ortasında doğru ahırı bulabildiler?
 • Çobanlar neye dayanarak yemlikte yatan bebeğin Isa Mesih olduğuna inandılar?
  9. Çobanlann söyledikleri sözlerin, zor bir gece geçiren Meryem ve Yusuf a huzur
  veren özelliği neydi?
 • Tann neden melekleri Meryem ve Yusuf a göndermedi de çobanlara gönderdi?
  10. Çobanlar bu Noel gecesinde görüp-duyduklarını birçok insana anlattılar. Neden
  anlatılanlar' duyan diğer insanlar bebek İsa' ya tapınmaya gitmediler?
  I I. İsa'nın ünlü biri olması 30 yıldan fazla sürdü — bu süre içinde çobanların Çoğu öl-
  müştü. Yeni-doğan Kurtancı'yı görmeleri, çobanların hayatlarında nasıl değişik-
  likler yarattı? Değişmeyen neydi?
 • Çobanlar bu olaylar sayesinde Tanrı'yla olan ilişkileri hakkında ne öğrendiler?
  MÜJDE: Melekler, Noel akşamı söyledikleri ilahilerde sevinç ve barıştan bahsedi-
  yorlardı. Fakat bu sevinç ve barışın bir bedeli vardı, İsa'nın ödeyeceği bir bedel. ha-
  nın bu bedeli ödeyişi, yemlikte başlayıp çarmıhta bitti.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. ANNA VE ŞİMON Luka 2:25-38  NOT: Yusuf ve Meryem'in tapınakta adak olarak sadece iki güvercin sunabilmeleri fakir
  olduklarını kanıtlayan bir gerçektir. Levililer 12:7-8'i karşılaştırmalı inceleyin. Birçok kişi
  Mesih'in gelirini beklemekteydi, ama birçoğu, kudretini ve egemenliğini sergileyeceğini
  düşünüyordu.
  1. Yedi yıllık evliliği, kocasının ölümüyle sonlanan Anna'nın çektiklerini gözünüzün
  önünde canlandırın (36).
 • Anna'nın tekrar evlenmek istememesinin sebebi ne olabilir? Çeşitli sebepler düşünün...
 • Dul yaşadığı 50-60 senelik dönemde Anna için hayatın anlamı neydi (36-37)?
  2. Gece-gündüz demeden yıllar boyu, Anna' nın tapınakta ettiği duaların konusu neydi?
 • 38. ayet Anna'nın imanı hakkında ne anlatıyor sizce? (Kurtuluşa neden ihtiyacı vardı?)
  3. Şimon'un Isa'yla karşılaşana dek sürdüğü yaşamı aklınızda canlandınn. Bu yaşamın
  sevinçli ve sıkıntılı yönleri neydi (25-26)?
 • Tanrı'nın sözü Şimon'a ne ifade ediyordu (26)?
  4. Yaşı geçmiş bir kişi için, gelecekle ilgili bir umuda sahip olabilmek ne ifade eder?
 • "Beklemek" ile "imanın" ortak yönü nedir?
 • Şimon'un, Mesih ile ilgili beklentilerini, diğer insanların beklentilerinden ayıran neydi?
  (Bkz. 'NOT' ve 25. ayet.)
  5. Şimon'un, bu fakir ailenin çocuğunun Rab'bin Mesih'i olduğunu fark etmesini sağla-
  yan neydi?
 • Tapınağa gelen diğer ziyaretçiler, Anna ve Şimon'un fark ettiği gerçeği neden fark
  edemediler?
  6. Metini dikkatlice inceleyin. Bu iki yaşlı insan Mesih'in ne tür bir kurtuluş sağlayaca-
  ğını umuyorlardı (25, 31, 32, 38)?
 • Sizin Isa'dan en büyük beklentiniz nedir?
  7. Bir adamın, ölmeye hazır olduğunu söyleyebilmesi için ne tür koşullar gereklidir (29)?
  Şimon'un söylediklerini kendi yaşantınızda da uygulayın. Onun 29-30'uncu ayetlerde
  söylediklerini siz de söyleyebiliyor musunuz?
  8. Şimon'un söyledikleri, Meryem'e, çoeuğuyla ilgili hangi yeni bilgileri verdi (30-35)?
 • Meryem'in kalbine kılıç saplanması benzetmesi, neyi temsil etmektedir? (Cevap bu
  metnin dışındadır.)
  9. Anna ve Şimon İsa'yla bir daha karşılaşmadılar. Bebek İsa'yla bu karşılaşmaları
  hayatlarını ne şekilde değiştirdi? Değişmeyen neydi?
  10. Bu iki kişiye ölümlerine değin, uygulamaları için beklemeleri gerekeceği bildirilen gö-
  rev neydi?
 • (Günümüzde birçok kişi, kehanet yeteneğini ilgi çekici bulmaktadır. Anna'ya
  peygamber denmesinin sebebi neydi? Bkz. 36. ayet.)
  MÜJDE: Tanrı Sözü aracılığıyla İsa'yla tanıştlysanız siz de Şimon'un sözlerini tekrar
  edebilirsiniz: "Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttum kulun olan ben artık huzur içinde
  ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
  uluslan aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm."  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. İSA — ÇOCUKLUKTAN GENÇLİĞE Luka 2:40-52  NOT: Yahudi erkek çocukları 13 yaşında reşit (olmuş) kabul edilirler. İsa'nın son-
  radan dört erkek ve birkaç kız kardeşi olmuştur (Matta 13:55-56). İsa, marangoz olan
  babasının mesleki bilgisini de edinmişti. Yahudiler'in günahlanna karşılık kurban ve-
  rebildikleri tek yer tapınaktı. Tanrı, varlığının tapınakta her zaman mevcut olacağı
  sözünü vermişti.

  1. Meryem sayıca büyüyen bir aileye bakmak zorunda kalmıştı. Her sene tekrarlanan
  Fısıh Bayramı'na gidiş, Meryem'e ne ifade etmekteydi sizce?
 • İki hafta süren bu yolculuk için Meryem'in ne gibi hazırlıklar yapması gereki-
  yordu?

  2. Sayıca büyüyen bu ailenin en büyük oğlu olan İsa'nın gündelik yaşamını aklınızda
  canlandınn.
 • Ailesiyle birlikte, ilk defa Yeruşalim'e gidebilmek, bir çocuk olan İsa'ya ne ifade
  etmekteydi?
  3. İsa, ailesine birlikte eve dönmeyeceğini neden önceden söylemedi?
 • İsa, gidebileceği onca yer varken, neden tapınağa gitmek istedi?

  4. 46-47. ayetler bize İsa hakkında ne anlatır?
 • 12 yaşındaki bu çocuğun öncelikli ilgi alanı neydi?

  5. Ebeveynlerinin kendisinin yerini bilmeyişleri, Isa'yı neden şaşırttı?

  6. İsa için, Göklerdeki Baba'sıyla herhangi bir yerde değil de, tapınakta tanışmak,
  neden büyük önem taşımaktaydı?

  7. 48. ayet bize Meryem hakkında ne anlatır?
 • Meryem oğlunu kaybettiğinde ne tür bir tepki göstermeliydi?
  8. İsa'nın, 49. ayetteki cevabını duyan ebeveynleri ne hissettiler?
 • İsa bu olay aracılığıyla ebeveynlerine ne tür bir ders vermek istemiştir?

  9. Bu metin göz önüne alındığı takdirde, ebeveynlerimize ne gibi durumlarda karşı
  gelme hakkına sahibiz?
 • Bu metne göre, gençler söz konusu olduğunda, Tann'nın arzusu nedir?
 • Bu metne göre, gençlere nasıl davranmalıyız?
  10. İsa'nın bu olaydan, 'halka sesleniş görevine' başladığı güne kadar geçen 18 yıllık
  dönemde, ebeveynleri ve diğer insanlarla olan ilişkisi nasıldı (51-52)?

  MÜJDE: İsa'nın tapınakta bulunmaktan bu denli hoşlanmasmın nedeni, Yuhanna
  2:19-21'de yazılıdır. Bu bölüm önder tarafından okunabilir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. VAFTİZCİ YAHYA'NIN BILDIRISI Luka 3:7-20  NOT: Yahya doğduğunda ebeveynleri bir hayli yaşhydı, görevine başladığında ise
  ölmüşlerdi. Hiçbir zaman kardeşi olmamıştı ve evlenmemişti. Yahya yaşamını yalnız
  başına, ıssız çölde sürdürmekteydi.

  1. Eğer sürekli bir arkadaş çevresine sahip olsaydı, Yahya nasıl biri olurdu?
 • Yalnızlık hissettiğiniz zamanlan bir düşünün. Yalnızlığın olumlu tarafları neydi?

  2. Yahya kendisini dinleyenlere "engerekler soyu" diye hitap etmekteydi (7). Nasıl
  oldu da buna rağmen, Isa'ya kıyasla daha çok sevilir olmuştu?

  3. Yahya'nın 7-14. ayetlerdeki sözlerini inceleyin. Bu ayetlerde söylenenleri kendi
  toplumumuzda nasıl uygulamaya geçirebiliriz?
 • Bu konuşmada vicdanınızı sızlatan nedir?
 • Herkes Yahya'nın buyurduğu şekilde yaşasa, dünyamız nasıl olurdu?

  4. Yahya'nın mesajını, Hıristiyan toplantılarında duyduğunuz mesajlarla kıyaslayın.
  Farklı olan nedir?
 • Sizin topluluğunuzdaki bir kimse, Yahya'nın üslubuyla vaaz yerse, ne tür tepki-
  lerle karşılaşır?

  5. 4-6. ayetler bize Yahya'nın görevinin, gelecek olan Mesih'i insanların yüreğine
  götüren yolu hazırlamak olduğunu gösteriyor. Yahya' nınki gibi katı bir öğreti,
  nasıl olur da, kalbimizde İsa'nın gelişini kabullenebileceğimiz bir yol açabilmek-
  tedir?
 • Yahya, "Tanrı zayıflıklannızı anlayışla karşılıyor ve sizi olduğunuz gibi kabul
  ediyor!" şeklinde vaaz etseydi ne olurdu?

  6. Yahya'nın gelecek olan Mesih' le ilişkisi neydi (15-17)?
 • Yahya, ününü neden kendi yararına kullanmadı?

  7. Yahya, kral Hirodes' i özel yaşamında işlediği günahlar konusunda azarlamıştı
  (19-20). Kralın cinsel yaşamıyla ilgili konulara neden burnunu sokmaya kalkıştı?
 • Bizler, ne tür durumlarda başkalarını, cinsel ahlaksalıklarından dolayı azarlama-
  lıyız?

  8. Yahya hapishanede infaz edildiğinde daha 30 yaşındaydı. Onun bu kısa yaşamı ne
  ifade eder?
 • Bu peygamberin yaşadığı en büyük mutluluk neydi sizce?

  9. Vaftizci Yahya'nın öğretisini işitenlerin arasında İsa da bulunmaktaydı. Yahya
  verimli bir ağaç gibiydi. Peki o halde neden, "kesilip ateşe atılmıştır" (9)?

  MÜJDE: Yahya'nın bildirisi, dinleyicilerinde günah bilincini tekrar uyandıran buyruk
  ve uyarılardan oluşmaktaydı. Halbuki incil'in Yuhanna bölümünde, Yalıya, Mesih' in
  günahlarımız konusunda ne yapacağını açıklar: "İşte, dünyanın günahını ortadan kal-
  dıran Tanrı Kuzusu!" (Yuhanna 1:29).  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  6. İSA KÖTÜ BİR RUHU KOVUYOR Luka 4:31-37  NOT: İçinde kötü ruh barındıran kişi, bizim "cine tutsak" diye nitelendirdiğimizdir. Cine
  tutsak olmak, zihinsel bir hastalıktan mustarip olmaktan farklıdır. Kısacası, Kutsal Ruh
  nasıl bir inanlının kalbine yerleşmiş ise, kötü bir ruh da cine tutsak olan kişinin kalbine
  yerleşmiştir. Kötü bir ruh genelde, puta tapınma, büyücülük, falcılık, tarikatların Şifa
  uygulamaları, bazı rock müzik türleri vs. aracılığıyla kişiye yerleşir. Cine tutsak kişi,
  zaman zaman "kriz" (nöbet) geçirir, hayvani sesler çıkararak bağınr ve çoğu zaman ola-
  ğanüstü bir kuvvete sahip olur.

  1. Şeytan ve kötü ruhlann var olduklarına inanıyor musunuz?
 • Cine tutsak oluşla ilgili ve benzeri türde hikayeler duyduysamz, lütfen bunları şu
  anda bizimle kısaca paylaşan.
 • Neden birçok kişi karanlıktan, hayalet, ruh ve putlardan korkar?
  2. Cine tutsak bu adamın gündelik yaşamını aklınızda canlandırm — özellikle aile
  ortamını ve diğer ilişkilerini bir düşünün.
 • Bu, İsa'nın Kefarnahum'da geçirdiği ilk Şabat günüydü, bu sebepten insanlar onu
  karşılamak üzere sinagoga gitmemişlerdi. Sizce İsa, cine tutsak olmuş adamın her
  an bir "kriz" geçirebileceğini bildiği halde, neden orda bulunmayı seçmişti?
  3. Isa'ya yanaştıklarında, cinlerin bağırıp öfkelenmelerinin sebebi neydi?
 • Bu cinin İsa hakkında ne bildiğini, kendi cümlelerinizi kullanarak ifade edin (34).
 • Cin, İsa hakkında söylediklerinde haklı mıydı?
  4. İsa, neden adama değil de cine cevap verdi?
 • İsa, cinin kendisine sorduğu soruyu neden cevaplandırmadı (34-35)?
  5. İsa, kendinden yardım istememesine karşın, bu cine tutsak adama neden yardım etti?
 • Cinlerin kovulmasıyla ilgili çeşitli hikayeler duymuşsunuzdur belki? İsa'nın bu
  cini kovuş şeklindeki fark nedir?
  6. İsa'nın insanları en fazla şaşırtan özelliği neydi (32,36)?
 • İsa'nın sözlerini diğer insanların sözlerinden farklı kılan nedir?
 • Şu anda İsa'nın kudretli (etkili) öğretisine (sözleri), kim için, ya da hangi soru-
  nunuzun çözümü için ihtiyaç duymaktasınız? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabi-
  lirsiniz).
  7. Bu metine dayanarak, karanlıktan, cinlerden, hayaletlerden, putlardan veya şey-
  tam gücünden korkan insanlara, ne söylemelisiniz?
 • Sizce günümüzün Hıristiyan Kilisesi, kötü ruhların etkisinde olan insanlara ne
  ölçüde yardım etmektedir?
  8. İsa neden öğretmenliğine bu tür bir davranış sergileyerek başlamıştır?
  9. Bir insanın günahlı bir yaşam sürmesi ile cine tutsak olması arasında nasıl bir fark
  vardır?
  10. (Aşağıdaki üç sorunun cevapları bu metnin dışındadır).
 • İsa, cinlere emir verebilme yetkisini nereden almıştır?
 • İsa'nın Şeytan ve cinlerini (nihai şekilde) yok edişi nasıl gerçekleşecektir (34)?
 • Cinleri yok etme yetkisine sahip olmasına karşın, İsa'nın çarmıhta, bu cinlerin et-
  kisindeki insanlar tarafindan işkenceye uğratılmasının sebebi nedir?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  7. İSA'NIN İLK ÖĞRENCILERI Luka 5:1-11  NOT: Petrus'un bir kayan validesi vardı, dolayısıyla bir eşi ve çocukları da vardı.
  Petrus balıkçıydı; balık tutamasa geçimini sürdüremezdi. Ginnesar Gölü'nde, derinde
  değil, sığ sularda balık tutarlardı geceleyin (gün ışığında değil).

  1. Aranızda gece işinde (vardiyasında) çalışmış olanınız varsa, lütfen ertesi sabah
  genelde nasıl hissettiğini anlatsın?
 • Petrus' un verimsiz bir gecenin sonunda, ağlarını yıkarken neler düşündüğünü gö-
  zünüzde canlandırmaya çalışın (2)?
  2. İsa halka ders verirken neden kayıkta olmak istedi (3)?
 • Sizce İsa neden kürsü olarak Petrus'un kayığını seçti?
  3. Petrus ağları yeni yıkamıştı. Dahası, balık tutmada ustaydı, İsa ise değildi. Pet-
  rus'un, başka balıkçılara rezil olma olasılığını göze alarak, İsa'nın buyruklanna
  uymasını sağlayan neydi (4-5)?
 • Ne dersiniz: Sizce Petrus balık tutabileceğine inanmış mıydı?
  4. Isa sizden imkansız olduğunu düşündüğünüz bir şey yapmanızı istese, ona ne şe-
  kilde cevap verirdiniz?
  5. Birkaç yıl önce Ginnesar Gölü'nün çamurlu zemininde, İsa'nın yaşadığı dönemden
  kalma bir balıkçı kayığı keşfedildi. Yaklaşık sekiz metre uzunlukta ve genişliği iki
  metreyi geçen boyutlardaydı. Her biri bir kilo gelen kaç balık taşıyabilir bu boyut-
  taki iki kayık (7b)?
 • Ne olmuştu bütün o balıklara?
  6. Petrus'un bu mucizeye tepkisinde sizi şaşırtan nedir?
 • 8. ayetteki sözleri kullanırken, Petrus'un aklından ne tür günahlar geçiyor olabi-
  lirdi?
  7. Petrus, bu mucize sayesinde İsa'nın kişiliği hakkında ne öğrenmiş oldu? (Aynca,
  5. ve 8. ayetlerde, Isa'ya ne şekilde hitap ettiğine dikkat edin.)
 • Petrus'un korkuya kapılmasının sebebi neydi?
  8. İsa, 10. ayetteki sözleri, neden Petrus'un günahlı olduğunu itiraf etmesinden sonra
  sarf etmiştir?
 • Bir balıkçı ile müjdeyi duyuran bir kişi arasında ne tür bir benzerlik vardır?
  9. Petrus'un Isa'yı takip etmek üzere ailesinden ayrıldığında, ailesinin aç kalmaya-
  cağına dair ne tür bir garantisi vardı?
 • Isa'yı, nereye gitmenizi isterse istesin, takip etmeye karar verdiğiniz taktirde, aile-
  nizin acı çekmeyeceğine dair bir teminatınız var mı?

  MÜJDE: Simun günahlı bir insanın, kutsal Tanrı'nın yanına yanaşamayacağmı düşün-
  düğünde, yanılmamıştı. Eski Antlaşma'da yazılı olanı biliyordu: Tanrı'ya yanaşan gü-
  nahlı ölmeye mahkumdur. İşte bu sebeple, Simun'un korktuğu son Isa'nın başına geldi:
  Ölüme giderken Tanrı onu yüzüstü bıraktı.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  8. MUTLULAR VE MUTSUZLAR Luka 6:20-26  NOT: Grekçe asılında "kutsanmıs" kelimesi "çok mutlu" anlamını taşımaktadır. Me-
  tindeki "zenginler" bu hayatta arzuladıkları her şeye; para, sevgi ve sağlığa sahip ola-
  bilmiş olanlardır. "Yoksul olanlar" ise bunlara asla sahip olamamış, ya da sahip olup
  yitirmiş olan insanlardır. (Lütfen, "yoksul" kelimesini "ruhta yoksul" olanlar ile karış-
  tırmayın, İsa bu kısımda onlara değinmemiştir.)

  1. Bu metne göre, bir insan için gerçek mutluluk nedir?
 • Gerçek mutsuzluk, nedir bu metne göre?

  2. Isa'ya göre, yoksul olmanın olumlu tarafı nedir? ("Yoksul" kelimesinin anlamı
  için yukarıdaki nota göz atınız.)
 • Zengin olmanın kötü yanı nedir? (Yukarıdaki nota göz atınız.)
 • Siz bu iki gruptan hangisine dahilsiniz? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  3. Dünya'da birçok kişi, yiyecek bir şeyleri olmadığı için açlık çekmektedirler. Nasıl
  olur da İsa, bu kişilerin bazılarının mutlu olduğunu söyleyebilir?
 • Toplumumuzda birçok kişi sevilmeyi ve ilgi görmeyi arzulamaktadır. Nasıl olur
  da İsa, bu kişilerin bazılarının mutlu olduğunu söyleyebilir?

  4. Geçmişte sizi gerçekten ağlatan bir olaya anımsayın. O durumdayken, İsa size gö-
  rünüp: "Şimdi ağlayanlar, ne mutlu size" deseydi, ne hissederdiniz?
 • Hiçbir zaman ağlamayan bir insanı aklınızda canlandırın. Böyle bir kişinin mutlu
  olduğunu söylemek, neden gerçekçi değildir?

  5. İsa neye dayanarak ağlayan öğrencilerinin mutlu olduklarını iddia edebilmekteydi?
 • Ağlayan öğrenciler, ağladıklan sırada mı mutludurlar, yoksa sonrasında kahkahay-
  la güldüklerinde mi?

  6. Zengin, tatmin, mutlu olmanın ya da takdir toplayabilmenin ne tarafı yanlıştır?
 • Zengin, doyuma ulaşmış, mutlu insanların ağlayacağı vakit ne zaman gelecektir?

  7. Neden doğadan konuşanlardan nefret edilirken, sahte peygamberler övülür (22, 26)?
 • Gerçekten de kendilerine eziyet edildiği ve eleştiriye uğradıklan halde mutlu ola-
  bilen insanların var olabileceğini düşünüyor musunuz (23)? Varsa böyle insanlar,
  nasıl oluyor da bu şekilde tepki gösterebiliyorlar?

  8. Yoksul, doyuma ulaşmamış, ağlayan ve eleştirilen insanların sahip olduğu, ama
  zenginlerin vs. sahip olmadığı nedir?

  9. İsa neden dünyada acı çeken herkesin değil de sadece kendi öğrencilerinin mutlu
  olduğunu söylemiştir (20)?

  10. İsa'nın yaşamını, bu ayetler ışığında tekrar düşünelim. Birlikte sorgulayın: İsa
  çarmıha gerilmiş haldeyken mutlu muydu? Neden?
 • Tanrı Isa'yı, acı çekerken neden teselli etmedi?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  9. DÜŞMANLARINIZI SEVİN Luka 6:27-38  NOT: Bu metni okurken, geçtiğimiz haftayı düşünün — gündelik yaşamınızda bu buy-
  ruklara ne derecede sadık kalabildiniz.

  27-30. Ayetler
  1. Çoğumuz, insanların Isa'nın bu bölümde öğrettiği şekilde yaşamaları gerektiği
  fikrine muhtemelen katılmaktadır. Bu şekilde yaşamak, neden bu denli zordur?
 • İsa sadece, "Düşmanlarınıza iyi davranın!" demiş olsaydı, O'nun öğretisine sadık
  kalmak daha kolay mı olurdu?

  2. Bu kurallara aile, okul ve ya da iş ortamınızda da sadık kaldığınızı hayal edin.
  Evinizde, okulunuzda, iş yerinizde ne gibi değişiklikler olur sizce?
 • Sevmediğiniz bir kimse ile ilişkiniz, kendisi için dua ettiğiniz taktirde düzelebilir
  mi sizce (28)?

  3. İsa bu kurallara harfi harfine sadık kaldı. Neden buna rağmen, birçok düşmanı
  vardı?

  4. Nefret duygusunun, nefreti besleyen kişiye ne tür bir zararı vardır?

  31-38. Ayetler
  5. Bu ayetlerdeki açıklamalar ışığında "Yüce Olan'ın oğulları" ile "günahkârlar"
  arasındaki en belirgin fark nedir?
  Hangi bakımlardan Yüce Olan'ın oğullanna, hangi bakımlardan günahkârlara ben-
  ziyorsunuz?

  6. Enine boyuna düşünmeden, başka kimselerden şikayetçi olan insanlar ne yönden
  hatalıdırlar (36-38)?
 • Karşılıksız sevgiye en çok muhtaç olanlar kimlerdir?

  7. 35. ayet ayrıca, İsa'nın düşmanı dahi olsak bize duyacağı sevgiyi de anlatıyor.
  Ayeti okuyup soruyu cevaplayın: Bu tür bir karşılıksız sevginin varlığına inanmak
  insan için kolay mı, zor mu?

  8. Bu buyruklara uyanlara büyük bir ödül vaat edilmiştir (35). İsa buyruklara uyma-
  sına karşın, ödül almak yerine çarmıha gerildi. Neden?

  9. Düşmanlanmızı sevmeyi nasıl öğrenebiliriz?
 • Düşmanlarını sevmeyi beceremeyenler, nasıl Yüce Olan'ın oğullanndan biri ola-
  bilirler?

  MÜJDE: Kelimenin tam anlamıyla Yüce Olan'ın tek Oğlu İsa idi. Düşmanlarını
  "son"una kadar sevdi ve onlar için dua etti. Ancak ödülü kendisi için almadı; ama bu
  buyruklara uymayı başaramadıklanndan dolayı af dileyenlere armağan etti.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  10. HAYATINIZIN TEMELI Luka 6:46-49  1. 45. ayette İsa'nın tanımladığı insan karakteri nedir?

  2. Bir ev ile bir insanın yaşamı arasında ne gibi benzerlikler vardır? Olabildiğince
  fazla sayıda benzerlik bulmaya çalışın.
 • Birçok insan neden sadece bir evin ön cephesini göz önüne alır? Hayatları bu denli
  önemliyken, neden temelini incelemezler?

  3. İnsanlar yaşamlarının temelini nasıl farklı şekillerde oluşturabilirler?
 • Birçok insanın, "derinlere kadar kazmadan, temel atmadan" hayatlarını şekillen-
  dirmelerinin sebebi nedir?

  4. "Sel suları" benzetmesiyle İsa neyi kastetmektedir?
 • Başınıza gelmesinden korktuğunuz, "sel baskınını" andıran bir durumla karşılaş-
  tığınız taktirde, bu durumla nasıl başa çıkacaksınız?

  5. Bu benzetmedeki öykü Hıristiyanlar'ın ve Hıristiyan olmayanların hayatlarının bir
  "sel baskınına" uğrayacağım belirtir. Neden Hıristiyan olanlara ayncalık yapılmı-
  yor?

  6. Yaşamınızda bir felaketle karşılaştığınız bir zamanı düşünün. O zor zamanda neye
  sığındınız?
 • Bu sıkıntılı zamanınızda İsa'nın sözleri size nasıl yardımcı oldu? Lütfen tecrübe-
  lerinizi bizimle paylaşın.

  7. Evi çöken bir kişinin hali ne olur? (Bu felaket sonrası nasıl bir yaşam sürecektir bu
  kişi?)

  8. Bir kişinin İsa'nın sözlerini duyup da, kendi hayatında uygulamaya
  geçirmemesinin sebebi ne olabilir?
 • Kişiyi, İsa'nın sözlerini kendi hayatında uygulamaya geçirmeye ne itebilir?
 • Siz bu iki gruptan hangisine dahilsiniz? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  9. İsa'nın sözlerini uygulamaya sokmak, başka anlamlara gelmesinin yanı sıra,
  verilen en son buyruğu, "düşmanlannızı sevin" buyruğunu yerine getirmektir. Bu
  sözlerin, hayatınızın temeli haline geldiğini söyleyebilir misiniz?

  10. "Kaya" kelimesi İncil'de bir anlama(ı) daha (karşılamaktadır) gelmektedir. 1.
  Korintliler 10:4'te Pavlus şöyle der: "O kaya Mesih'ti." Hayatınız! İsa'nın buy-
  rukları (yasa) üzerine inşa etmekle, İsa'nın kendisi (müjde) üzerine inşa etmek
  arasındaki fark nedir?

  11. İsa Mesih tüm buyruklara uymuştur. Peki, neden "sel suları" altında boğulmuştur?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  11. NAİN'Lİ DUL KADIN Luka 7:11-17  NOT: İnsanların Isa'yı büyük bir _peygamber olarak adlandırmalannın sebebi, Eski
  Antlaşma'da İlyas ve Elişa'nın her ikisinin de bir dulun oğlunu dirilttiklerini hatır-
  lamalandır (16).

  1. Birçok kişinin bu cenazeye katılmak istemesinin çeşitli sebepleri ne olabilir, dü-
  şünün (12).

  2. Bu dulun hayatını bir düşünün. Herkesin mümkün olduğunca fazla sayıda çocuk
  yapmak istediği bir dönemde, sadece bir çocuğu bulunmaktaydı. Baba hayattay-
  ken, bu ailenin yaşamında heyecan verici olan neydi?
  Bu kadın için kocasının ölümünün en kötü etkisi neydi?

  3. Bir anne oğlunu yalnız başına yetiştirmek zorunda kaldığında ortaya çıkabilen eko-
  nomik ve psikolojik sorunlar nelerdir?

  4. Bu kadın, oğlunun tabutu arkasında yürürken, Tanrı hakkında ne düşünüyor olabi-
  lirdi?

  5. Bu genç adamın ölümü sırasında, İsa, Nain'den 40 km. uzaklıkta bulunan Ke-
  farnahum kentindeydi (7:1). Cenaze ertesi gün kaldınlacaktı. Böylesine uzun bir
  mesafeyi aceleyle kat etmek zorunda olduğunu bildiği halde, İsa'nın bu cenazeye
  zamanında yetişmek istemesinin sebebi neydi?
 • İsa, kendisinden yardım bile istememiş olan bu dula neden yardım etmek iste-
  miştir?

  6. Ne tür durumlarda Tanrı'nın size asla zamanında yardım edemeyeceğine inandı-
  nız?
 • İsa'nın yardımının asla gecikmeyeceğine nasıl inanabiliriz?

  7. İsa, ağlayan kadına neden, "Ağlama" dedi?
 • İsa bugün size de, "Ağlamayın" diyor. Bunu söylerken ne kastediyor?

  8. İsa genç adamı nasıl diriltti?

  9. "İsa onu annesine geri verdi" derken, Luka ne kastetmektedir (15)?
 • Bu olay anne-oğul arasındaki ilişkide nasıl bir değişiklik yaratmıştır sizce?

  9. Göklerdeki Baba da tek Oğlu'nun mezara taşındığını izlemek zorunda kalmıştır.
  Sizce çektiği acı, dul kadının çektiği acıdan fazla mıydı, yoksa az mıydı?
 • 16. ayette şöyle der: "Tanrı, halkının yardımına geldi." Çarmıhta ölen kendi oğ-
  luna neden yardım etmemiştir?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  12. İSA VE GÜNAHKAR KADIN Luka 7:26-50  NOT: Bu yörenin törelerine göre kadının, halk arasındayken başı örtülü olmalıydı. 44-
  46. Ayetler onurlu bir misafirin bir evde, genelde nasıl ağırlandığını betimlemektedir.

  1. Ferisiler'den Simun, evine davet etmiş olduğu İsa hakkında ne düşünüyordu (36,
  39, 44-46)?
 • Simun'un Isa'yı davet etmesinin gerçek sebebi neydi sizce?

  2. Bu kadını herkes tanımaktaydı, çünkü kentin fahişesiydi (37). Bu kadının, büyü-
  düğü ortamı aklınızda canlandınn. Onu fahişe olmaya iten neydi acaba? Olasılık-
  ları düşünün?
 • Bu kadının sevilmek konusunda ne tür deneyimleri olmuştur?

  3. Kaymaktaşından kap içinde hoş kokulu yağlar oldukça pahalıydı. Bu kadının, pa-
  rasını biriktirip bu kabı almasının sebepleri ne olabilir?

  4. Kadının Isa'yla tanışmayı bu denli istemesinin sebebi neydi? Ferisi'nin evinde sı-
  cak karşılanmayacağını biliyordu herhalde!
 • İsa'nın kendisini reddetmeyeceğine inanmasın' sağlayan neydi?

  5. Bu kadının Isa'ya dokunmak istemesinin sebebi neydi?
 • İğrendiğimiz bir kimse, ya da bir şey bize dokunduğunda, ne hissederiz?
 • Kadın, Isa'ya dokunduğunda İsa'nın tepkisi neydi?

  6. Kadının, İsa'nın ayaklarını ıslatacak kadar gözyaşı dökmesine sebep olan neydi?

  7. Bu kadının durumu göz önüne alındığında hangisi önceliklidir: Isa'ya olan sevgisi
  mi, imanı mı? Metne göre cevaplayınız.
 • Yaşammızda Isa'yı tüm kalbinizle sevdiğinizi hissettiğiniz bir an olduysa, buna
  hangi vesileyle ulaştınız?

  8. 41-42. ayetlerde Isa alacaklı bir adamla ilgili bir benzetme yapmıştır. (Beş yüz
  dinar 1.5 yıllık maaşa denk gelmektedir. Elli dinar ise 1.5 aylık maaşa denk gel-
  mektedir.) Günahlar, borca benzetilmiştir. İsa bu hikaye aracılığıyla Simun'a ne
  öğretmek istiyordu?

  9. Kadının Tanrı'ya olan günah borcuna ne oldu?
 • Simun'un Tann'ya olan günah borcuna ne oldu?
 • Simun Isa'yı neden sevmiyordu?

  10. Tüm günahlarınızın farkında olan İsa, size şimdi 48-50. ayetlerde yazılı olan söz-
  lerle seslenmekte. Cevabınız nedir?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  13. TOHUM BENZETMESİ Luka 8:4-15  NOT: Tohum benzetmesi İsa'nın ilk benzetmesidir, üç yıl sürecek olan halka ses-
  lenişinin gündemi niteliğini taşımaktadır.

  1. İsa'nın Tann Sözü'nü bir tohumla karşılaştırmasının sebebi nedir? Bu ikisinin,
  olabildiğince çok ortak yönünü bulmaya çalışın.
 • İsa bu benzetme aracılığıyla halka sesleniş süreci için ne tür bir zemin hazırlamayı
  amaçlamıştır?

  2. Şeytan, Tann Sözü'nü tam olarak nasıl kalbimizden söküp atar (5,12)?
 • 12. ayette tasvir edilenin başımıza gelmesini nasıl engelleyebiliriz?

  3. 6. ve 13. ayetleri inceleyin. Ne tür sınanmalar, kişinin imandan dönmesine sebep
  olabilir?
 • 13. ayette bahsi geçen insanların, ilk esnada sevinçle kabul ettikleri neydi?
 • İsa "kök salamamış" Hıristiyanlar derken ne kastetmektedir?

  4. Nasıl olur da Tanrı Sözü "zamanla yaşamın kaygılan, zenginlikleri ve zevkleri
  içinde" boğulabilmektedir (7,14)?
 • Zenginlik bir Hıristiyan için neden fakirlikten daha büyük bir sorun teşkil etmek-
  tedir?
 • Yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevklerinin, bizi yavaş yavaş Tann Sözü' nden
  uzaklaştırdığını fark ettiğimizde ne yapmalıyız?

  5. Kötü toprak, iyi toprağa nasıl dönüşür (8,15)?
 • İnsan yaşamının ürün verebilmesi için gerekli koşullar nedir?

  6. Kalbinizin şu anki durumu, bu dört toprak cinsinden hangisine denktir? (Ceva-
  bınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  7. Toprağın yüz kat ürün vermesi benzetmesinde İsa'nın kastettiği nedir (8)?
 • Bugünkü Hıristiyanlar'ın çoğu neden yaşam "ürünlerinin" bir gecede olgunlaş-
  masını beklemektedirler?

  8. Bu benzetme bize müjdecilik konusunda ne öğretir?
 • Bu metin bize "etkin müjdecilik" konusunda ne öğretir? (Bu terim, size tanıdık
  gelmiyor ise, bu soruyu es geçebilirsiniz.)

  9. Incil' de, İsa Tanrı Sözüyle aynıdır (Önder, Yuhannal:l'i okuyabilir). İsa ile to-
  hum arasındaki benzerlikler nedir?

  MÜJDE: İsa yeryüzündeki son gecesinde şu sözleri söylemiştir: "İnsanoğlu'nun yü-
  celtileceği saat geldi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp öl-
  medikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir... Isa bunu, nasıl öleceğini belirtmek
  için söylüyordu." (Yuhanna 12:23-33). Buna göre, benzetmedeki tohum, İsa'nın çar-
  mıha gerilişini temsil etmektedir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  14. İSA' Y1 IZLEMENIN BEDELI Luka 9:57-62  1. Bu metinde Isa'yı izlemenin bedelinin ne olduğunu hesaplamaya çalışan üç kişi-
  den söz edilmektedir. Siz hangi durumlarda benzer şekilde davrandınız?

  2. İsa neden konuştuğu ilk adama ön koşulsuz, "Aramıza hoş geldin!" dememiştir
  (57-58)?
 • 58. ayette İsa adama verdiği cevapla, ona ne anlatmak istemiştir?

  3. İsa'nın size vaat ettiği tek şey 58. ayette tasvir edilen yaşam biçimi olsaydı, nasıl
  bir tepki gösterirdiniz?
 • Tanrı'nın Oğlu olmasına rağmen, İsa yaşamını neden 58. ayette tasvir edilen ya-
  şam biçimine uygun sürdürmek zorundaydı?

  4. Sözü edilen ikinci adamın kendine göre öncelikleri neydi (59-60)?
 • İkinci adamın önceliklerini kendi önceliklerinizle kıyaslayın.
 • Bu tür bir durumda kendi çocuklannızın öncelik seçiminin ne yönde olmasını is-
  tersiniz?

  5. Aile bireylerimizden birinin ölümü nasıl olur da İsa'nın ardından gidemeyeceği-
  mizi düşünmemize sebep olabilir?

  6. Üçüncü adamın son bir kez evini ziyaret etmek istemesinin gerçek sebebi neydi
  (61-62)?
 • İsa'nın bu adama böyle küçük bir teselli payı bile bırakmak istemeyişinin sebebi
  neydi?

  7. İsa'nın ardından gitmemeyi seçtikleri taktirde bu üç adamın hayatları nasıl şekil-
  lenirdi sizce? Peki ya Tanrı'nın Egemenliği'ni ilan etmeyi seçecek ols.alar?

  8. Birçok kültürde, ki buna İsa'nın zamanındaki kültür de dahil, bir oğulun ilk görevi
  ebeveynlerine saygı göstermektir. Isa'nın bu bölümde kendi kültürünü hiçe .say-
  masının sebebi nedir?
 • İsa ayrıca, baba ve annelerin onurlandınlması gerektiğini de öğretmiştir. Bu buy-
  ruk ile şimdi okuduğumuz metin nasıl bağdaştınlabilir?

  9. Sizce kiliselerimizin gençleri, İsa'nın bu üç kişiyi uyardığı biçimde, İsa'nın ar-
  dından gitmenin zorlukları konusunda uyarılıyorlar mı?

  10. Tanrı'nın Egemenliği' nde hizmet etmeye uygun durumda olmadığınızı fark git-
  tiğiniz taktirde, ne yapmalısınız?

  MÜJDE: İsa bu sözleri Yeruşalim'e gidiş yolculuğu sırasında sarf etmiştir. Sabanı tut-
  tuktan sonra geriye bakmamış, kararlı bir biçimde acı çekmek ve ölmek üzere hareket
  etmiştir. Tanrı'nın Egemenliği'ne girmeye uygundu (hazırdı) — belki de tüm zaman-
  larda buna uygun olan yegane kişi oydu. Buna uygundu (hazırdı) ve bunu kendisi için
  değil, bizim iyiliğimiz için yapacaktı.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  15. GÖKTE YAZILI ADLAR Luka 10:17-20  NOT: Bu metne zemin oluşturmak için, 1 ve 9. ayetleri okuyunuz. Bu metin Celile-
  deki uyanış anını ve bu uyanışın izleyeceği yönü gözler önüne serer. 9. sorunun cevabı
  için Yaratılış 3:15'e bakın.
  I. Kiliselerimizdeki insanlar da bu 70 kişinin sahip olduğu güce sahip olsalar sizce
  ne olur?
 • Bu 70 kişi Isa'ya, neden elçiliklerinin sadece sınırlı bir konuyla ilgili kısımla-
  rından bahsettiler?
  2. Neden, insanlar genelde güce ve yetkiye sahip olmayı severler?
 • Elçiler kendi başarılarına sevinirlerken, İsa neden onlara katılmadı?
  3. Bir kimse için elçilik yapabilmenin yarattığı sevinç ile adının gökte yazılmış ol-
  masının yarattığı sevinç arasında ne fark vardır?
 • Yeryüzünde gerçekleşen olaylar konusunda sevinç duymak, neden göklerde ger-
  çekleşene sevinmekten daha kolaydır?
  4. Cinleri kovabilme gücüne sahip oluşuna sevinen bir elçinin vaazı ne anlatır?
 • Adının gökte yazılmış olmasına sevinen bir elçinin, vaazı ne anlatır?
  5. Adlarımızın gökte yazılmış olduğuna sevinmemiz için neyin gerçekleşmesi gerekir?
  6. Adlanmızın göğe yazılması, ne zaman ve nasıl gerçekleşebilir?
  7. 19. ayette betimlenen olayların benzerlerinin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini
  duydunuz?
 • Ne tür bir durumda kaldığı= taktirde, yılanları ve akrepleri ayaklanmzın altında
  ezebilecek cesareti toplayabilirsiniz?
  8. Hiçbir kimsenin veya şeyin, Isa'nın elçilerine zarar verememesinin sebebi nedir?
 • Sizde, size ya da sevdiklerinize zarar gelebileceğine dair korku yaratan nedir?
 • Bu metin göz önüne alındığında, korkmamızı gerektirmeyen şeyler nelerdir?
 • Peki ya korkmamız gereken şeyler nelerdir?
  9. İsa'nın elçilerinin çoğu şehit olarak ölmüştür; buna rağmen düşmanın tüm güç-
  lerine karşı üstünlük sağlamış oldukları ne şekilde doğrulanabilir?
 • O eski yılanın (Şeytan), çarmıha gerili Isa'yı topuğundan ısırmasına neden izin ve-
  rilmiştir?
  10. Bu metin bize elçiliğimiz konusunda ne öğretir?
 • Bu metin bize "etkin müjdecilik" konusunda ne anlatmaktadır? (Bu terim, size
  tanıdık gelmiyor ise, bu soruyu es geçebilirsiniz.)

  MÜJDE: Incil bize, cennetteki yaşam kitabında adı yazılı olmayanlann kaderini bil-
  dirmiştir: "Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı"
  (Va.20:15). İsa bizim başımıza bunun gelmesini istemediği için Musa'nın ettiği bi-
  çimde dua etti. Hatırlayacağınız gibi Musa'nın duası şöyleydi: "Lütfen günahların'
  bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sir (Çık.32:32).  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  16. İYİ SAMİRİYELİ Luka 10:25-37


  NOT: İsa zamanındaki Yahudiler, melez ve yarı-putperest olan Samiriyeliler'i hor gö-
  rürlerdi. Samiriyeliler'in Yeruşalim'in 50 km. kuzeyinde Gerizim Dağı'nda kendi
  tapınakları vardı. Sadece Yaratılış - Yasa'nın Tekrarı arasında kalan beş kitabı (Mu-
  sa'nın beş kitabını) Kutsal Kitap olarak kabul ediyorlardı. Bu benzetmede dövülen ve
  yarı ölü halde bırakılan adam muhtemelen bir Yahudi'dir. Bahsi geçen kâhin ve Levili
  muhtemelen dini görevlerini yerine getirmek üzere tapınağa gitmekteydiler. Kana do-
  kundukları taktirde, günün geri kalanında kirli sayılırlardı.
  1. Saatlerce yol kenarında yatarken, bu yaralı adamın aklından neler geçtiğini bir
  düşününün.
 • Bu adamın eşi ve çocukları, babaları yolculuktan dönmediğinde kim bilir neler
  hissettiler, aklınızda canlandırmaya çalışın.
  2. Bu iki dindar adam, kâhin ve Levili, neden ölmekte olan adama yardım etmediler?
  Sebepleri ne olabilir, sıralayınız.
 • Kutsal Yasa uzmanı, benzetmede bahsi geçen kâhin ve Levili'nin davranışlarını
  hangi kıstaslara göre değerlendirmiştir (25-27)?
  3. Kâhin ve Levili, Kutsal Kitap'ta yazılı olan ve gayet iyi bildikleri, "Komşunu da
  kendin gibi sev" buyruğunu ne şekilde yorumlamışlardır (27. ayete bkz.)?
 • Sizce bir kimsenin, Tanrı'yı tüm kalbi, ruhu ve gücüyle sevdiği halde, acı çeken
  bir insana bu iki dindar kişinin davrandığı biçimde davranması mümkün müdür?
  Sebep?
  4. Samiriyeli'nin yaralı adama yardım ETMEMEK için birçok sebebi vardı. Bu
  sebepler ne olabilir?
 • Düşünceli bir insanın böyle bir durumda yapabileceği en ufak çaplı yardım nedir?
 • Samiriyeli, yaralıya ne şekilde "fazladan yardım" etmiştir?
  5. İki dinar iki günlük maaşa denk gelmekteydi, ve bu miktar, bir kişinin iki aya
  kadar bir handa konaklama ücretini karşılardı. Bu meblağ bizim paramızla ne
  kadana denk gelir?
 • Bu Samiriyeli' nin kendi memleketinden bile olmayan bir yabancı için böyle bir
  meblağı ödemek istemesi nedendir?
 • Bu Samiriyeli'nin bir yabancı için yaptıklarını siz kim için yapardınız?
  6. Sizce bu Samiriyeli sözü geçen ayette (27) yazılı buyruğun ilk kısmına da sadık
  mıydı? Sebep?
  7. Kâhin ve Levili' nin yaralı adamı görmezlikten geldikleri gibi, sizin de belki gör-
  mezlikten geldiğiniz komşunuz kimdir (37)?
 • Bu komşunuza yardımcı olmak için ne tür somut adımlar atmalısınız?
  8. İsa ile iyi Samiriyeli'nin benzer yönleri nelerdir?
 • İsa düşmanları için Samiriyeli'nin yaptığından fazla ne yapmıştır?
 • Birçok zaman kalbimizden ve ruhumuzdan yaralı olduğumuzu hisseden bizler için
  İsa ne yapmıştır?
  9. (İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupalı Hıristiyanlar'ın Çoğu, neden zulme uğra-
  yan Yahudiler'e yardım etme çabasında bulunmamışlardır? Buna benzer somut
  örnekleri tartışarak inceleyin. Kendi ülkenizin/kilisenizin tarihinden benzer bir
  örnek bulun: Kölelik, işçi hakları vb.)  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  17. ISA, MARTA VE MERYEM'İN EVINDE Luka 10:38-42  NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde, kadınların sosyal statüsü şimdikinden farklıydı. Baş-
  ka aynmlann yanı sıra, kadınlar Incil çalışmalarını erkekler ile beraber yürütemezlerdi.

  1. İyi bir arkadaşınız' ziyaret ettiğinizde beklentileriniz nedir?
 • Isa ve elçilerinin tüm günü dışarıda geçmişti. Bu kız kardeşlerin, evlerinde konak-
  layan Isa'dan ve elçilerinden beklentileri neydi?

  2. Marta ve Meryem'in, İsa'nın ziyaretindeki tutumlarını düşünün. Hangisinin davra-
  nışları size daha mantıklı gelmektedir, neden?

  3. 40. ayette Marta'nın asıl sorununun ne olduğunu görebiliriz. Neydi sorunu?
 • Marta'nın sadece kız kardeşine değil de, Isa'ya da darılmasının sebebi neydi?
 • Nasıl bir durumla karşılaştığınızda Isa'ya, "Rab, ...aldırmıyor musun?" demeyi
  istediniz?

  4. Meryem akşam yemeği konusunda ne düşünmekteydi?
 • İsa, Marta'nın da öğretisine kulak vermiş olmasını tercih etti, neden?

  5. Bazı Hıristiyanlar İsa'nın sesin kulak vermektense, O'na hizmet etmek konusunda
  daha heveslidirler. Neden?
 • İki kişi arasındaki ilişkide, biri ötekinin söylemek istediğine kulak vermiyorsa, bu
  ilişkinin durumu hakkında ne söylenebilir?

  6. İsa, "...gerekli olan tek bir şey var" (42) derken neyi kastetmekteydi?
 • Yaşamda ve ölümde tek ihtiyacınızın İsa'nın sözlerine kulak vermek olduğuna ka-
  tılıyor musunuz?

  7. Isa, sözüne neden düzenli olarak kulak vermenizi ister?
 • İsa'nın sözlerine sadece ara sıra kulak verdiğimiz taktirde sonumuz ne olur?
 • Günümüzde İsa'nın sözlerini nasıl ve nerede duyabiliriz?

  8. Yapılacak iki şey arasında seçim yaptığımızda, birini savsaklarız. İncil'i okuyacak
  ve kilise toplantılarına gidebilecek vakit bulabilmeniz için, kesin bir biçimde bir
  kenara itmeniz gereken şeyler nelerdir?

  9. Sizce İsa, Marta'yı mı, Meryem'i mi daha çok seviyordu?
 • İsa size bugün, bu iki ayette söylediklerinden hangisini söylemektedir sizce; 41.
  mi yoksa 42. ayette söylediklerini mi?

  10. Yaşamda ve ölümde gerekli olan tek şey Tanrı'nın sözlerine kulak vermektir. Isa
  çarmıha geriliyken bu sözleri neden duyamamaktaydı?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  18. BALIK YERINE YILAN Luka 11:5-13  1. İsa bu metindeki benzetme aracılığıyla dua konusunda bir şey öğretmek istemek-
  tedir. Kendi durumunuz ile benzetmede sözü geçen adamın durumu arasında ne
  tür benzerlikler bulabiliyorsunuz?
 • Ne tür durumlarda dualannız, benzetmede geçen adam kadar yüksek beklentilerle
  dolu olmuştur?

  1 Adamın, evinden ona cevap veren dostu, isteklerini karşılamak konusunda isteksiz
  gibidir. İsa neden Tann'yı böyle bir "dosta" benzetmektedir?

  3. Sözü edilen adamlardan ilkinin, isteği yerine getirilene kadar ısrar etmesinin se-
  bebi neydi?
 • Tanrı bize cevap verene dek ısrarla dua edebilecek sabrı nerede buluruz?

  4. Nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretirken İsa üç farklı fil kullanmıştır: Dilemek,
  aramak ve kapı çalmak (9-10). Bu filler dua yaşamımızın hangi yönlerini tasvir
  ediyor?
 • Şu anda sahip olmak için en büyük hevesle dilediğiniz, aradığınız ve kapılan çal-
  manıza sebep olan şey nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  5. İsa'nın, dua etmeyi bir çocuğun babasından bir istekte bulunmasına benzetmesi,
  bize dua konusunda ne öğretir?
 • Gökteki Babamız, dünyevi babamıza ne bakımdan benzemektedir?

  6. Şefkatli bir baba, evladı kendisinden bir şey istediğinde, bu şeyin ona faydasından
  çok zararı olabileceğini biliyor ise ne yapar?
 • İsteğimizin, kendimiz ve sevdiklerimiz için faydalı olup olmadığını nasıl bilebi-
  liriz?

  7. "Yılan" olduğunu düşündüğünüz bir şeyin, aslında "bir balık" olduğunun ortaya
  çıktığı (ya da tam tersi) bir durumla karşılaştınız mı hiç? Olduysa bize bundan
  bahsedin.

  8. Hangisi sizin için daha büyük önem taşımaktadır: Tanrı'nın, dualannıza şimdi mi,
  yoksa yeni dünya ve cennette cevap vermesi mi? Sebeplerinizi belirtin.

  9. "Bakın, Rab'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır
  değildir. Ama suçlannız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlannızdan ötürü O'nun
  yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz" (Yşa.59:1-2). Bu ayetler ışığında şu
  soruyu cevaplandınn: Tanrı, kendisine çarmıhtan yalvaran Oğlu'nun sesini neden
  işitmedi?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  19. ZENGIN BUDALA Luka 12:13-21  1. En saygın ailelerde dahi miras kavgalarının sık yaşanır oluşu nedendir dersiniz?
 • 13. ayette bahsi geçen adam ile Isa'dan yardım dileyen incir de bahsi geçen diğer
  insanlar arasındaki fark neydi?

  2. 13. ayette bahsi geçen adamın asıl derdi neydi?
 • İsa bu adamın isteğini yerine getirmiş olsaydı ne olurdu?

  3. 16-20. ayetlerdeki benzetmeyi inceleyin. Bu zengin adamın sürdüğü hayatı bir dü-
  şünün. Acaba mutlu mu, mutsuz mu bir hayat sürüyordu? Neden?
 • Siz kendi çocuklannızın, tek dertlerinin 17. ayette anlatılana benzer bir dert ol-
  masını ister miydiniz?

  4. Tanrı neden, kendisine bahşettiği güneş ışığı ve yağmur için ona bir kere olsun
  şükretmemiş olan bir adama, bu nimetleri sunmuştur?
 • Bu zengin adamın dini (tannsı) neydi?

  5. Bu adamın diğer insanlarla olan ilişkisi konusunda ne öğreniyoruz?
 • Bu adamın en büyük hatası neydi?

  6. Bu benzetmedeki ana fikri, dünyamızın zengin ve fakir ülkelerinin durumu açı-
  sından düşünün. İsa, bu benzetme aracılığıyla hangi günahımıza işaret etmektedir?
 • Sahip olduğunuz para ve varlıklar' ne şekilde değerlendirmelisiniz?

  7. Zengin adamın er geç öleceğini iş işten geçmeden fark edememesinin sebebi neydi?
 • Hangi durumlarda ölümünüzü ve yargı gününü düşünürsünüz?

  8. 21. ayet ne anlama gelmektedir? (Bu zengin adam cennette nasıl servet biriktirebi-
  lirdi? Tann katında zengin olmak ne demektir?)

  9. Zengin budalayı İsa ile kıyaslayın — aralarındaki farklar nelerdir?
 • Tanrı, neden bu adamın canı= istenişine benzer biçimde, İsa'nın da canını iste-
  miştir (20)?
 • İsa'nın yeryüzündeyken edindiği kazançların faydasını kim görmüştür (20b)?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  20. UYANIK VE HAZIRLIKLI OLUN Luka 12:35-48  NOT: "Köle" kelimesi, aynı zamanda "hizmetkâr" anlamına da gelmektedir.

  35-40. ayetler
  I. Bir hizmetkânn gecenin büyük bir bölümü boyunca uyanık kalabilmesi için ne
  yapması gerekir?
 • Bir hizmetkâr, efendisinin eve dönüşünden önce uyuya kaldığı taktirde, neler ola-
  bilir?

  2. İsa'nın tekrar gelişini beklemek kolay mıdır sizce? Neden?
 • İsa'nın gelişi neden bir hırsızın gelişine benzetilmiştir?

  3. İsa bu ayetler aracılığıyla bize hangi konuda bir uyarıda bulunmayı istemiştir (35-
  40)?
 • Siz bugün, somut anlamda kapınızı Isa'ya nasıl açabilirsiniz?

  41-46. ayetler
  4. Bu ayetlerde bahsi geçen iyi ve kötü kahyalan birbirleriyle kıyaslayın. Araların-
  daki farklar nedir?
 • Bu iki kahyanın, böylesine farklı davranışlar sergilemelerine yol açan nedir?

  5. Bu iki kahyanın efendileriyle olan ilişkilerini kıyaslayın? ilişkileri birbirlerinden
  ne şekilde farklıdır?
 • İsa'nın gelişi fikrine olan inancımızın, Tann'nın Egemenliği' nde yapabileceğimiz
  hizmetlere etkisi nedir?

  6. İsa dönüşürse değin, kilisesinde "kahya" olarak görev alanlara ne tür sorumluluklar
  yüklemiştir?
 • İsa'nın şahsınıza uygun görüp size yüklediği sorumluluklar nedir?

  7. Kendileri gibi hizmetkâr olan kardeşlerini döven, yiyip içip sarhoş olan "kahyalar"
  kimdir?
 • Bu "kahyalann" çekecekleri ceza nedir?

  47-48. ayetler
  8. Hıristiyan kiliselerine mensup olup ta Rab'bin öğretisinden haberdar olmayan ki-
  şilerin varlığı, kimin kabahatidir?
 • Tanrı'nın hizmetkârlan hangi ölçütlere göre yargılanacaklardır?

  Özet:
  9. İsa nerede ve ne zaman beline kuşağın! bağlayıp, kendisinin hizmetkârlan olan
  bizlere hizmet edecektir (37)?

  10. İsa'nın sadakatsiz bir hizmetkânn kaderini yaşamak zorunda kalması nedendir?
  imansızlann yerine cezalandınlıp, eziyete uğraması nedendir (46)?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  21. MEYVE VERMEYEN AĞAÇ Luka 13:6-9  NOT: Bu benzetmeyle aslında İsrail halkına bir gönderme yapılmaktadır. İsa, meyve
  vermemelerine rağmen üç senedir bu ulusun insanlarına seslenmekteydi. Ancak bu
  benzetme, bizi de ilgilendirmektedir. Siz incir ağacısımz, Tanrı bağın sahibi ve İsa da
  ağacın bakımını yapan bağcıdır. Ek bilgi edinmek için Matta 21:18-19'u da okuyabi-
  lirsiniz.

  1. Genelde üzüm bağlannın toprakları, mevcut olan en verimli topraklardır. İsa bu
  benzetmedeki incir ağacını, asmalann arasına yerleştirerek, İsrail konusunda ne
  anlatmaya çalışıyordu?
 • Bu verimsiz incir ağacı, kendisini çevreleyen asmalara ne tür bir zarar vermek-
  teydi?

  2. Tanrı son üç senedir sizin yaşamınızın ne şekilde meyve vermesini beklemektedir?
  (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Tanrı egemenliği için meyve vermenizi engelleyen sebepler nelerdir?

  3. Bağcı, verimsiz incir ağacı konusunda ne düşünmektedir?
 • İsa'nın meyve vermeyen Hıristiyanlar'ı bile sevmesinin sebebi nedir?

  4. İsa'nın, Babası'nın önünde durup sizin için ek süre alabilmek üzere dua edişini ak-
  lınızda canlandınn. Bunu yapmasının sebebi nedir?

  5. Bağcı, ağacın çevresini kazıp gübreleme sözü vermiştir. İsa'nın, Göksel Babası
  için meyve verir hale gelebilmeniz için son üç senede yaşamınıza ne gibi etkileri
  oldu?
 • Yaşamımızda karşılaştığımız hayal kırıklıkları ve keder, meyve verişimizi ne şe-
  kilde etkiler?

  6. Bu benzetmeye göre, meyve verir hale gelmeyen bir Hıristiyan'ın sonu nedir?

  7. Şimdi Matta 21:18-19'a bakın. (Önder bu kısmı okuyabilir.) Bu olay İsa'nın yaşa-
  mının son haftasında gerçekleşti. İsa'nın aniden, verimsiz bir incir ağacını lanet-
  lemek istemesinin sebepleri ne olabilir?
  Bu iki ayetin İsa'nın ölümüyle ne ilgisi vardır?

  MÜJDE: Verimsiz incir ağacını lanetleyen İsa, onun görevini yüklenmiştir — İsrail'in,
  sizin ve benim de görevlerimizi yüklenmiştir. "...Mesih bizim için lanetlenerek bizi
  Yasa' nin lanetinden kurtardı. Çünkü, 'Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir' diye ya-
  zılmıştır" (Ga1.3: 13-14).  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  22. BELI BÜKÜK BİR KADININ IYILEŞTIRILMESI Luka 13:10-17  NOT: Havra, insanların Cumartesi günleri Tanrı sözünü duymak üzere toplandıklan
  bir yerdi. O dönemde dini konularda kadınların söz hakları yoktu; oturarak veya ayak-
  ta, balkonlarda ya da arka sıralarda yer alırlardı. Bu kadının belinden nasıl bir rahat-
  sızlığı olduğunu bilmiyoruz, ama belki de kamburluk benzeri bir durumu vardı.

  1. Bu kadının, engelli yaşadığı 18 yıl boyunca gündelik yaşamının nasıl olduğunu
  aklımzda canlandınn.
 • Kamburu olan bu kadına, diğer insanlar nasıl davranırlardı dersiniz (14)?

  2. Gençlik döneminizde sakatlanıp engelli olmuş olsaydınız, sizin için en zor şey ne
  olurdu dersiniz?
 • Genç yaşta sakatlanmış olsaydınız, bunun olmasına izin veren Tanrı hakkında ne
  düşünürdünüz?

  3. İsa, cine tutsak olanlarla uğraştığında, doğrudan doğruya cine hitap ederdi. Bu bö-
  lümde böyle yapmamıştır. Bu da kadının cine tutsak olmadığını gösterir. Şeytan'ın
  onu bağlı tuttuğunu söylerken Isa ne kastetmiştir (16)?
 • Ne tür şeyler dolu dolu yaşamamıza engel olacak kadar bizleri bir nevi bağlaya-
  bilir?

  4. Kadın havraya iyileşmek umuduyla gelmemişti. Ne sebeple gelmişti?
 • Tanrı sözünü haftada bir duyabilmek bu kadına ne ifade etmekteydi?

  5. Bu kadının Isa'dan yardım istememesinin sebebi neydi? Çeşitli sebepleri ne ola-
  bilir, düşünün.
 • Kadın İsa tarafından herkesin önünde çağınldığında ne hissetmiştir dersiniz?
 • Kadının, Isa'nın isteğini yerine getirmesini sağlayan neydi?

  6. Bu metine göre, bir ya da başka şekilde, Şeytan'a bağlı olan insanlara yardımı
  olabilen nedir? (Metine sadık kalın!)

  7. İsa, bu kadından "İbrahim'in kızı" şeklinde söz ederken ne demek istemektedir?
  Çeşitli olasılıkları göz önünde bulundurun. ("İbrahim" ile ilgili bilgi için, 28. ça-
  lışma metnine bkz.)

  8. İsa'nın bu kadına karşı tutumu, havra yöneticisine karşı tutumundan ne şekilde
  farklıdır?
 • Havra yöneticisi Tanrı'ya inandığını düşünmekteydi. İmanında noksan olan neydi?
 • Havra yöneticisini bağlayan neydi?

  MÜJDE: Isa'nın kendisi de Şeytan tarafından bağlanacaktı — çarmıhta çivilenmek su-
  retiyle. İşte bu nedenledir ki O, artık bağlannın çözülmesini isteyenleri, Şeytan'ın ba-
  ğından kurtarıp özgür kılabilmektedir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  23. DAR KAPI Luka 13:22-30  1. Bir kimse, 23. ayette ortaya atılan sorunun cevabını neden bilmek ister sizce?
 • İsa, bu soruyu neden basitçe evet ya da hayır şeklinde cevaplamamıştır?

  2. Cennete açılan kapının dar olarak nitelendirilmesi nedendir?
 • Cennete açılan kapı, ne tür insanlar için epeyce dardır?

  3. İnsanlar dar kapıdan geçebilmek için ne çeşit yollar denerler (24)?

  4. İsa bu bağlamda, Tanrı'nın Egemenliği'ndeki sofra benzetmesini kullanmıştır (25-
  27). İsa, bu benzetme vasıtasıyla dinleyicilerine ne anlatmaya çalışmaktadır?

  5. Benzetmede bahsi geçen kişiler, neden hâlâ vakit varken dar kapıdan geçmemiş-
  lerdir?
 • Bu benzetme, 23. ayette geçen soruyla ne şekilde ilişkilidir?

  6. İsa, önünde yiyip içen ve hatta öğretisini duyan insanların kim olduğunu bilme-
  diğini söylerken ne kastetmektedir?
 • İsa'nın, son günde bizim kim olduğumuzu bileceğine emin olabilmemiz için ne
  gereklidir?

  7. 28. ayette ismi sıralanan peygamberlerin tümünün zayıflıklan ve günahlar! vardı.
  Tanrı'nın Egemenliği' ne açılan kapıdan geçebilmelerini sağlayan neydi? (Pey-
  gamberler hakkında hatırladıklarmız ışığında tartışın — Kutsal Kitap'ın sayfalarını
  karıştırmadan aklınızda kalanlara dayanarak tartışın.)
 • Tanrı'nın Egemenliği'ndeki sofraya oturacak olan diğer kişiler kimdir (29)?

  8. (Önder Yuhanna 10:9'u okumalıdır.) İsa'nın cennete açılan kapı ile ilgili öğretisi,
  bu iki kaynakta ne şekilde farklıdır?
 • Neden kapılardan biri darken, diğeri her girmek isteyene açıktır?

  MÜJDE: "...devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği' ne girmesin-
  den kolaydır" (Mat.19:24). Tanrı Egemenliği'ne Yasa'ya uyarak girebilecek olan tek
  kişi İsa'ydı. Müjde yolunda ise, cennet kapısı herkese açıktır, çünkü bu yol günahların
  bağışlandığı yoldur.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  24. ŞÖLEN BENZETMESİ Luka 14:12-24  NOT: İlk davet edilenler, aslen Yahudi'ydiler. Tann'nın, vaftiz ve Tanrı sözü aracı-
  lığıyla seslendiği kişileri, şimdi 16-20. ayetler ışığında tekrar düşünelim.

  1. En son ne zaman bir parti (şölen) düzenlediğinizi hatırlayın. Birisi size 12-14.
  ayetlere uygun davranmanızı söylemiş olsa, ona ne söylerdiniz?
 • İsa'nın, düzenlediğimiz partilere (şölenlere), yoksulları ve kötürümleri davet gitme-
  mizi istemesinin sebebi nedir?

  2. 18-20. ayetleri okuyun. Bu üç adamın, şölene gelmeyi reddetmelerinin gerçek se-
  bebi neydi?
 • Çoğu zaman servetimizi (18), işimizi (19) ve aşk hayatımızı (20) Tanrı Egemen-
  liği'nden daha üstün tutmamızın sebebi nedir?
 • Bu üç bahaneden hangisi sizin hayatının yansıtmaktadır? (Cevabınızı yüreğinizde
  saklayabilirsiniz.)

  3. Davet edilen adamlar, şölen sahibine ne derece saygı duymaktaydılar?
 • Davetlilerin, bu daveti geri çevirmelerinin bir sebebi yakın gelecekte bu davete
  karşılık veremeyeceklerini bilmeleri olarak açıklanabilir (12b). Eğer bu açıklama
  doğru ise, bu bize daveti geri çevirenlerle ilgili ne anlatır?
 • Daveti geri çevirenlerin yaptıkları en büyük hata neydi?

  4. Bu benzetmedeki şölen, cenneti temsil etmektedir. Çoğu kimsenin oraya ulaşmaya
  can atmamasının sebebi nedir?

  5. İlk davet edilenler ile, onların daveti geri çevirmesi üzerine şölene iştirak edenler
  arasındaki farklar nedir?
 • İlk davet edilenlerin daveti geri çevirmelerine rağmen, bahsi geçen ikinci grubun
  daveti kabul etmesinin sebebi nedir?

  6. Günümüzde, cennete daveti memnuniyetle kabul eden "...yoksullar, kötürümler,
  körler ve sakatlar" kimlerdir (21)?
 • Bu kişilerin davete karşılık verme meselesini dert etmemelerinin sebebi nedir?
  7. 23. ayet kime gönderme yapmaktadır?
 • Bu ayet bize müjdecilik (Müjde'yi ilan etmek) konusunda ne öğretmektedir?
  8. Siz bu iki gruptan hangisine dahilsiniz? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Tanrı sizi, daveti reddeden insan grubundan ayınp kabul eden gruba dahil etmek
  için hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmıştır?
  9. "Buyurun, artık her şey hazır!" (17). Bu şöleni düzenleyip sunabilmek için İsa'nın
  ödemesi gereken bedel neydi?
 • İsa size şunu söylemektedir: "Buyurun, artık her şey hazır!" Sizin cevabınız nedir?

  MÜJDE: İsa cennetteki şöleni sağlayabilmek için bir nevi "yoksul, kötürüm, sakat ve
  kör" olmak zorundaydı. Davetin, katılmak isteyen herkese artık açık oluşu bu saye-
  dedir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  25. KAYBOLAN KOYUN BENZETMESİ Luka 15:1-7  1. Vergi görevlileri ve günahkarlann, Tanrı'nın sesini duyamamalarmın sebepleri ne
  olabilir (1)?
 • Neden bazen, Tanrı'nın sesini duymak istemeyiz?

  2. Kaybolan bir koyun, sahibinin kendisini bulabilmesi için ne yapabilir — ve ne ya-
  pamaz?
 • İsa'nın kendisini bulması için bir günahkarın yapabileceği nedir — ve yapamaya-
  cağı nedir?
 • Bu kaybolan koyun benzetmesi, kendisi için endişe duyduğunuz insanlarla ilgili
  ne tür bir teselli kaynağı oluşturur?

  3. İsa, koyunun bulunuşunu, bir günahkarın tövbe edişine benzetmiştir (7). Öyleyse,
  bu benzetmeye göre tövbe ediş nasıl tammlanabilir? (Metine sadık kalın!)

  4. Bahsi geçen, "...tövbeyi gereksinmeyen ...doğru kişiler" kimdir, onlara nerede
  rastlayabiliriz (7)?
  Ferisilerin, Yeşaya Kitabı'nda birçok kez okumuş oldukları bir ayet vardır:
  "Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de
  Rab hepimizin cezasını ona yükledi" (Yşa.53:6). Tekrar soralım: Kimdir bahsi
  geçen bu 99 kişi?

  5. Ferisilerin tövbe etmelerini gerektiren günahlar neydi (2)?
 • Ferisilerin, kaybolduklarmı fark etmemelerinin sebebi neydi?
 • Bu iki gruptan hangisine dahil olduğunuzu düşünüyorsunuz: Kayıp olanlara mı,
  bulunanlara mı?

  6. Isa'nın söz ettiği benzetmelerde, kutlamalar (sevinç), genelde cennette sonsuz
  yaşama karşılık gelirler. Kutlama, neden sadece kaybolan koyun için yapıldı, diğer
  99 koyun neden bu kutlamanın bir parçası değildiler (6)?

  7. Hiçbir kimsenin kendi çabasıyla cennete ulaşamayacağı ve ancak İsa'nın omuz-
  larmda, kaybolup bulunan bir koyun gibi taşınarak ulaşabileceği gerçeği neyi vur-
  gulamaktadır?

  8. Günahkarları kabul edip onlarla birlikte yemek yiyen Isa'ya bugün nasıl ulaşabi-
  liriz (2)?

  MÜJDE: Vaftizci Yahya da Isa'dan bahsederken koyun benzetmesini kullanmıştır.
  "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" (Yu.1:29). Kuzu olan İsa
  bozkırda kaybolduğunda onu bulmaya gelen olmadı; aksine, orada öldürüldü. Kimse
  onu yüklenip evine geri götürmemiştir; aksine, bizim tüm günahlarırruz O'nun sırtına
  yüklenmiştir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  26. KAYBOLAN OĞUL BENZETMESİ Luka 15:11-24  NOT: Ortadoğu'da evler normalde tek başına bir tepeye inşa edilmezler; aksine,
  nüfusun yoğun olduğu köy yolu kenarlarında bulunurlar. Uzun bir görüş mesafesine
  ancak evin çatısından bakarak ulaşılabilir. Ayrıca, Ortadoğu'da saygın adamlann koş-
  madı'ğını da aklınızda bulundurun.

  1. Güzel bir ev ve iyi bir babaya sahip olmasına karşın, küçük oğlanın evinde yaşa-
  maktan hoşnut olmamasının sebebi nedir?
 • Benzetmedeki babanın yerinde siz olsaydınız, oğlunuzun talebine ne şekilde cevap
  verirdiniz?

  2. Tanrı, kendisinden uzaklaşmak isteyenlere neden engel olmaz?

  3. Uzak bir ülkeye giden küçük oğlun orada sürdüğü hayat hakkında ne düşünüyor-
  sunuz? Sizce mutlu bir yaşam sürebildi mi?
 • Neden günümüzde birçok kişi bu şekilde bir yaşam sürmeyi istemektedir. Cepte
  bol paranın olması, gelecek kaygısının olmaması, yurtdışına seyahat etmek gibi...

  4. Domuzlar, Yahudiler için murdar hayvanlardır. 14-16. ayetlerde tasvir edilen ko-
  şullar altında genç adam kendini nasıl hissetmekteydi dersiniz?
 • Bu durumdayken, genç adamın ne gibi seçenekleri vardı?
 • Sizin, Tanrı'yla olan ilişkinizin şu anki durumu göz önüne alındığında, ne gibi
  seçenekleriniz vardır?

  5. 18-19. ayetler genç adamın günahlannı itiraf edişini içerir. Tanrı'ya karşı islediği
  suç neydi? Neden Tanrı'ya karşı işlediği günahlar ilk olarak itiraf etmiştir?
 • Babasına karşı işlediği günahlar neydi?
  6. Biz ne tür bir durumda kaldı 'ğımızda bu kaybolan oğul gibi düşünme eğilimi
  gösteririz: "Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim" (19)?
 • Bir kişi ne zaman, Tanrı'nın çocuğu olarak nitelendirilmeye layık görülebilir?
  7. Oğul neden babasına, ona söylemeyi tasarladığı her şeyi (18-19 ve 21) söyleme-
  miştir?
  8. Baba, onca yıldır ne yapmaktaydı (20)?
 • Baba, oğlunu ne zaman affetmiştir sizce?
 • Oğul, babasının sevgisinin içtenliğine ne zaman inanmaya başlamıştır sizce?
  9. Bu benzetmede, İsa'nın yeri nedir?

  MÜJDE: Kaybolan oğul benzetmesi, karşılaştırmalı bir anlatım kullanarak, bize İsa
  konusunda bir şey öğretin İsa da, evinden ve Babası'ndan ayrılmıştır, ancak çok farklı
  sebeplerle yapmıştır bunu: Babası'nın arzusunu yerine getirmek için. Ancak, yaşamı-
  nın sonunda eve dönüşünde, kaybolan oğlun karşılandığı gibi içten bir şekilde karşı-
  lanmamıştır. Aslına bakarsanız, tam aksi gerçekleşmiştir: Kapı, bir nevi, yüzüne ka-
  patılmıştır. Neden?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  27. BÜYÜK OĞLUN İSYANI Luka 15:25-32  1. Büyük oğul, neden küçük oğul gibi evden aynlmayı seçmemiştir?
 • Bu adamın en büyük arzusu neydi?
 • Büyük oğlanın pek mutlu olmamasının sebebi neydi?

  2. Büyük oğlanın, kendini mirasçıdan çok bir köle gibi görmesinin sebebi neydi
  (12b, 29, 31)?
 • Büyük oğlun, babasının sözüne güvenmemesinin sebebi neydi?

  3. Nasıl bir durumda, Tanrı Egemenliği için karşılığında "bir oğlak bile" almadan
  emek sarf ettiğinizi hissetiniz (29)?

  4. Büyük oğul, eğlenceye katılmayı reddederek babasını tüm köy halkı önünde küçük
  düşürmüştür. Sizce, babasını sevmemesinin sebepleri neydi?
 • Bu benzetme ışığında şunu irdeleyin: Eğer Tanrı'yı sevmiyorsak, bunun olası
  sebebi nedir?

  5. Büyük oğul, babasının tüm buyruklannı yerine getirdiğini düşündüğünde yaml-
  maktaydı (29). Bu babanın gerçekte oğlu için isteği neydi?
 • Sadık inanlılar bile farkında olmadan Tanrı'nın isteği dışında hareket ederler?
  Bunlar neler olabilir?

  6. İsa'nın anlattığı benzetmelerde, kutlamalar (sevinç), genelde cennete karşılık ge-
  lirler. Buradaki benzetme göz önüne alındığında, kim cennete ulaşır, kim ulaşa-
  maz?

  7. İsa'nın, bu benzetmedeki öyküyü sanki yanda bırakmasının sebebi nedir (32)?

  8. Ertesi sabah, kardeşler tarlada çalışmaya çıktıklarında oluşan durumu bir düşünün;
  iki kardeşin hisleri ne şekilde farklıydı?

  9. Bu benzetmede İsa'nın yeri nedir?

  MÜJDE: İsa'nın da büyük oğul gibi mirasta hakkı vardı, ama bu hakkından vazgeçti.
  "Yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı... ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun
  eğip kendini alçalttı" (Flp.2:6-8). Bu sayede, İsa büyük oğul gibi kölliğe mahkum
  olmuş insanları bile kurtarmıştır. İsa onları özgür kılacaktır — yeter ki kendilerine
  karşılıksız verilen mirası kabul etsinler.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  28. DİLENCİ İLE ZENGIN ADAM Luka 16:19-31  NOT: İbrahim hem Yahudiler'in önemli saydıklan atalardan biri, hem de Hıristiyanlar
  için iman babasıydı. Çok zengin bir adamdı. Lazar ismi, "Tanrı'nın kurtardığı adam"
  ya da kısaca "Tanrı kurtanr" anlamına gelir. İsa, anlattığı benzetmelerde bir karaktere
  bu ismi ilk kez takmıştı. "Musa ile peygamberler," "Eski Antlaşma'yı" temsil eder,
  yani Kutsal Kitap' ı.
  1. Zengin adamın ömrü boyunca tadabileceği keyifler neydi? Aklınıza gelenleri
  sıralayın.
 • Lazar'ın bu dünyadaki yaşamında herhangi iyi bir şeyi var mıydı dersiniz?
  2. Evinden her çıktığında onu görmesine karşın, zengin adamın Lazar'a yardım et-
  memesinin sebebi neydi?
 • Herhangi birisi sizin çocuğunuza, zengin adamın Lazar'a davrandığı biçimde
  davranmış olsa, bu kişiye verilecek en doğru ceza ne olurdu sizce?
 • Sizin, bugün yardımınıza muhtaç olan Lazar'ınız kim? (Unutmayın ki bazı kişi-
  lerin açlığı besine duyulan değil, başka ihtiyaçlara duyulan açlıktır.)
  3. Bir kimsenin çocuğuna "Tanrı kurtanr" gibi bir isim vermesi ne sebepten olabilir?
  Çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • İsa'nın, bu benzetmesinde bahsettiği fakir adama böyle bir isim takmayı isteme-
  sinin sebebi ne olabilir?
 • Tanrı Lazar'a yardım edip onu kurtardı mı?
  4. Lazar büyük ihtimalle Tanrı'ya kendisine sağlık ve gündelik ekmek sağlaması için
  dua ederdi. Dualarına beklediği şekilde cevap vermeyen bir Tanrı'ya inanmayı
  nasıl sürdürebiliyordu dersiniz?
 • Eğer Tanrı'ya inanmamış olsaydı, Lazar'ın yaşamı ne şekilde farklı olurdu?
  5. Lazar öldüğünde, muhtemelen hiçbir tören yapılmaksızın, fakirlerin toplu meza-
  nna atılmıştı. Metinde (22) "...zengin adam da ölmüş ve gömülmüş" denmektedir.
  Cenaze töreninde kendisini anmak üzere ne tür konuşmalar yapılmıştır?
  6. Zengin adamın cehenneme atılmış olmasının sebebi neydi?
 • Lazar'ın cennete alınmasının sebebi neydi?
  7. 27-31. ayetlerde zengin adam ve İbrahim, insanların ne şekilde Tann'yı tanıyıp
  kurtuluşa erebildiklerini tartışırlar. Zengin adamın bu konudaki düşüncesi neydi?
 • İbrahim'e göre, bir mucizenin kişinin iman etmesine neden olmaması nedendir?
  8. İncil'in aracılığı olmadan kimsenin kurtuluşa erememesinin sebebi nedir?
  9. Lazar'ın yaşamı ve ölümü İsa'nın yaşamı ve ölümüne ne yönden benzer? (Çektik-
  leri acıları, imanlarını vs. göz önünde bulundurun.)
 • İsa kendi dirilişi konusunda ne tür bir öngörüde bulunmuştur (31)?
  10. İsa bu benzetme aracılığıyla "refah müjdesi" konusunda ne öğretmektedir? (Eğer
  bu terim size tanıdık gelmiyorsa, bu soruyu geçiniz.)  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  29. ON CÜZAMLI Luka 17:11-19  NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde, cüzamlılar diğer insanlardan uzakta yaşamak zorunday-
  dılar. İçlerinden biri iyileştiğine inandığı taktirde, kahinlere görünmeliydi (Lev.13-14).
  Eski Antlaşma'm tümünde, buna benzer sadece iki ya da üç mucizeden bahsedilmekte-
  dir. Önder, cüzam konusunda ansiklopedik bilgilerden yararlanabilir. Samiriyeliler'e ge-
  lince; Yahudiler yabancı ve yan-putperest oldukları için onları hor görürlerdi.
  I. Bu on adamın, ctizama yakalandıklannı anladıklan günü aklınızda canlandırmaya ça-
  lışın. Kendi gelecekleri ve ailelerinin geleceği konusunda akıllarından geçen neydi?
 • (İsa'nın yaşadığı dönemde cüzama yakalamak ile günümüzde AIDS virüsünü taşımak
  arasındaki benzerlikler nedir?)
  2. Bu hasta ve dışlanmış insanların yaşamlarında neşe kaynakları neydi?
  3. Bu cüzamlılar, Isa'dan nasıl bir yardım bekliyorlardı? 13. ayette ettikleri duayı ince-
  leyin.
  4. Sarrıiriye ile Celile arsındald sınır, kâhinlerin ikamet ettiği kentlerden yaklaşık 50-60
  km. uzaktaydı. İsa'nın bu adamları hemen iyileştirmeyip onları öncelikle uzağa gön-
  dermesinin çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • Daha iyileştirilmiş olmamalarına rağmen, cüzamlı adamları bu zorlu yolculuğa çıkma-
  ya iten neydi?
 • Bu yolculuğa atıldıklarında, sizce bu adamlar imanlı mıydılar, yoksa imandan yoksun
  muydular?
  5. Yahudi kahinler Samiriyeliler'le muhatap olmak istemezlerdi. Bahsi geçen Samiri-
  yeli'nin Yahudiler' le birlikte kahinleri görmek üzere yola çıkmasının sebebi nedir?
  6. Iyileşen dokuz Yahudi'nin şükretmek üzere İsa'nın yanına dönmeyişlerinin sebepleri
  ne olabilir?
 • Samiriyeli'nin şükretmek üzere İsa'nın yanına dönmesinin sebebi nedir?
  7. İsa, dokuz Yahudi'nin geri dönmemelerine neden üzülmüştür?
 • Siz hiç bu dokuz adamın sergiledikleri davranışa benzer bir davranışta bulunup Isa'yı
  hayal kırıklığına uğrattınız mı dersiniz?
  8. "İmanın seni kurtardı" aynı zamanda, "İmanın seni iyileştirdi" şeklinde de anlaşılabilir.
  İsa'nın Samiriyeli'ye bu sözleri söylemek istemesinin sebebi neydi?
  9. Iyileşme umuduyla iman etmekle, Isa'ya erişmek için iman etmek arasındaki fark
  nedir?
 • "iyileştiren iman" neden bu imana sahip insanlar için aynı zamanda kurtuluş sağ-
  lamaz?
  10. İyileştirildikten sonra; insanlardan uzakta ve utanç içinde yaşadıkları yıllar, bu dokuz
  Yahudi' ye ne ifade etmekteydi?
 • Hasta (kirli) yaşadığı yıllar Samiriyeli'ye ne ifade etmekteydi?
  MÜJDE: Isa çamnhta, cüzamlılann yaşadıkları dışlanmışlık ve utanç duygularını tatmak
  zorunda kalmıştır: "İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı
  yakından tanıdı... Aslında hastalıklamnızı o üstlendi, acılanmızı o yüklendi" (Yşa.53:3-4).
  İsa'nın, kurtuluş mucizesini gerçek kılabilmesi için ödemesi gereken bedel buydu.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  30. SÜREKLİ DUA Luka 18:1-8  NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde kadınlar, ne tazminat davası açabilir, ne de mah-
  kemede şahitlik edebilirlerdi. Bu tür hukuki meseleleri onların adına erkek olan ak-
  rabaları yürütmek zorundaydılar. Bahsi geçen dul ise belli ki bu tür bir yardımdan
  yoksundu. Belki de erkek olan akrabaları, kadının çocuklanna verilmesi gereken mi-
  rası elinden almayı dahi denemişlerdi.

  1. Tanrı'ya gece gündüz yakardığınız zamanları düşünün. Bu tür zamanlarda usanıp
  duadan vazgeçmek neden kolaydır (1 ve 7)?

  2. Bu dul kadının yaşamını aklınızda canlandırm. Çocuklarını tek başına yetiştirirken
  ve onların ihtiyaçlarını giderirken karşılaştığı zorluklar neydi?

  3. Bir takım kişileri, bu benzetmede geçen yargıca benzer kılan nedir? Yani Tanrı-
  dan korkmayan, insana saygı duymayan bireyler olmaları nedendir (2)?
 • İsa'nın Tanrı'yı, adaletsiz bir yargıca benzetmesi nedendir?
 • Tanrı'nın adaletsiz bir yargıç olduğu hissine kapıldığınız oldu mu? Olduysa, ne
  zaman?

  4. Dul kadın, bu adaletsiz hakimin kendisine er geç yardım edeceğine inanmıştı.
  Neden?
 • Tanrı'nın bize ve sevdiklerimize er geç yardım edeceğine nasıl inanabiliriz?

  5. Defalarca yardım isteyip yakarırken bu dulun hissettikleri neydi?
 • Uzunca bir süre Tanrı'dan cevap almaksızın dua ettiğimizde ne tür hisler kaplar
  içimizi?

  6. İsa'nın 7-8. ayetlerdeki sözleri ne anlama gelir?

  7. İsa da yargıç önüne çıkmıştı. İsa'nın durumu ile dul kadınınki arasındaki farklar
  neydi? (Tekrar okumadan, aklınızda kalanlar ışığında değerlendirin.)
 • İsa'nın duasının, bu kadının duasından farkı neydi (3)?
 • İsa için verilen yargı (karar) neden kadın için verilenden farklıydı?
 • Tanrı'nın Isa'yla ilgili yargısı adil miydi, değil miydi?

  8. 8. ayetteki ikinci cümlenin, bu benzetmeyle ilişkisi nedir?

  9. Bu benzetme size dua konusunda ne öğretmektedir (1, 5, 7, 8. ayetler)?

  MÜJDE: Pilatus İsa' yı ölüme mahkum ettiğinde adaletsiz bir yargıda bulunmuştu.
  Ancak Tann aynı anda Isa'yı ölüme mahkum ettiğinde, adil davranmıştı, çünkü bizim
  günahlanmız o anda O'na yüklenmişti.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  31. FERİSİ VE VERGİ GÖREVLİSİ Luka 18:9-14  NOT: Ferisi ve tapınaktaki vergi görevlisinin konu edildiği bu benzetme, İsa'nın
  aklanma öğretisi üzerine en temel öğretişidir. Bu öğreti, "Tanrı'nın gözünde nasıl
  doğru bir kişi olabiliriz ve cennete nasıl girebiliriz?" sorularını yanıtlar. Unutmayın ki,
  İsa'nın yaşadığı dönemde Ferisi dendiğinde insanların aklına, kendini beğenmiş, iki
  yüzlü kişiler değil, Tanrı'ya gerçekten inamp O'ndan gerçekten korkan kişiler gelirdi.
  Ferisiler ayrıca fakirlerin de hakkını savunurlardı. Vergi görevlileri ise vatan hainiy-
  diler ve fakirlere haksızlık ederlerdi.

  1. Her iki adamın da Tanrı'ya inandıklarını gösteren nedir?
 • Yahudiler için tapınak, annabilecekleri ve Tanrı'yla iletişim kurabilecekleri yerdi.
  Tartışın: Metnimizde geçen Ferisi, hangi sebeple tapınağa gitmiştir?
 • Bahsi geçen vergi görevlisi tapınağa neden girmiştir?

  2. Ferisi hangi konularda şükretmekteydi? Duasını inceleyin.
 • Ferisi'nin, duasında Tanrı'nın kendisi için yaptığı herhangi bir şeye değinmeme-
  sinin sebebi nedir?
 • Ferisi'nin aklanmaya ilişkin öğretisi neydi? (Yukarıdaki nota bkz.)

  3. Hiç bu benzetmedeki vergi görevlisinin dua ettiği biçimde dua ettiniz mi? Ne za-
  man? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Vergi görevlisinin duasında geçen Grekçe fil şu anlama gelmektedir: "Tanrım,
  sana bu tapınakta sunulmuş olan kurbandan ötürü bana merhamet et." Vergi gö-
  revlisinin aklanmaya ilişkin öğretisi neydi?

  4. Biz bu benzetmedeki Ferisi'ye ne şekilde benziyor olabiliriz?
 • Bu Ferisi'nin Tanrı'ya ve komşusuna karşı işlediği günahlar neydi?
 • Ferisi' nin kendi günahlannın birinin bile farkında olmayışmın sebebi neydi?

  5. Ferisi'nin imanı vergi görevlisininkinden çok daha güçlüydü. Sahte imanın birçok
  kez gerçek imandan daha güçlü olmasının sebebi nedir?

  6. Tapınaktan ayrılışlarında, bu iki kişiden hangisinin arınmış olduğunu kim bili-
  yordu? (Metne sadık kalın!)
 • İsa bu benzetmeyi neden şu sözlerle tamamlamamıştır: "Ardından vergi görevlisi
  para konusunda haksızlık ettiği kişilerin kaybını karşıladı ve saygın bir kişi oldu"?

  7. Vergi görevlisi muhtemelen birçok insanın hayatını mahvetmişti. Günahlanndan
  ötürü Tanrı'dan alması gereken cezaya ne oldu?

  8. Aklanmada aklananın rolü nedir?
 • Aklanmada Tanrı'nın payı nedir?
 • Kurbanın aklanmada rolü nedir?

  MÜJDE: Tapınakta sunulan kurban, İsa'nın ölümüyle kurban oluşuna örnek oluşturur.
  Gerçekte vergi görevlisi, İsa'nın kurban edilişine dayanarak bağışlanmayı istemiştir.
  Kendisinin günahlar İsa'ya yüklenmiş, İsa'nın doğruluğuysa kendisine yüklenmiştir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  32. İSA İLE ZAKKAY Luka 19:1-10  NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde vergi görevlileri sahtekârlıklanyla meşhurdular. in-
  sanlardan fazla vergi toplayıp hakları olandan fazlasını kendilerine saklarlardı. Genel-
  likle Isa'yı ezilenlerin ve yoksullann savunucusu olarak düşünürüz, ama bu hikayede
  O'nu ezenin yanında görüyoruz. Yahudi kültüründe, birisinin evine yemeğe gitmek ar-
  kadaşlık göstergesiydi.
  1. Eriha' da vergi görevlilerinin başı olan Zakkay'm gündelik yaşamı nasıldı? Bu
  yaşamın iyi ve kötü yönleri neydi?
  2. Zakkay mesleğini ve yaşam biçimini kendi kendine nasıl izah edebiliyordu? Bu
  mesleğin iyi ve kötü yanları neydi?
 • Zakkay'ın bu denli çok para istemesinin sebebi ne olabilirdi sizce?
  3. Sizce Zakkay Isa'yı neden görmek istemiştir? Çeşitli sebepler düşünün.
 • Sizce vergi görevlilerinin başı olan bu adam bir ağacın tepesinde görülmeyi ister
  miydi? Sebep?
  4. Birisinin, paranızı haksız yere aldığı bir zamanı hatırlayın. Zakkay'ın kurbanla-
  rından biri olsaydınız, İsa'nın 5. ayette geçen davranışı nasıl hisler yaratırdı sizde?
  5. İsa'nın Zakkay'la bu ilk karşılaşmasında şaşırtıcı olan nedir? Unutmayın ki, bu
  O'nun Eriha'ya ilk ve son gelişiydi.
  6. Sizce Zakkay Isa'ya ne zaman inanmaya başlamıştır (5-8)? Çeşitli olasılıkları de-
  ğerlendirin.
  7. Eğer İsa kendisine: "Hemen aşağı in ve malmın yarısını yoksullara ver. O zaman
  evine gelirim" demiş olsaydı, Zakkay nasıl davranırdı dersiniz?
 • İsa size, "Önce günahlarınızın bedelini ödeyin, o zaman arkadaşınız olurum" de-
  seydi, buna nasıl tepki verirdiniz?
  8. Sahip olduklannızın yarısından fazlasını tek bir gün içerisinde başkalarına vermek
  nasıl olurdu? Aklınızda canlandınn. Böyle bir şey yapmanız', ne sağlayabilir?
 • Zakkay, yitirdiği paranın yerine ne edindi?
  9. Eriha halkı ile Zakkay arasındaki en büyük fark nedir? (7. ayete bkz.)
 • İsa'nın, şehrin en kötü adamını ziyaret etmek istemesinin sebebi neydi?
  10. İsa bugün size şöyle diyor: "Bugün evinde kalmalıyım." Sizinle evinize dönüp
  evinizde kalmayı istiyor. Ona ne cevap vereceksiniz?
  11. Bu metinde kim kimi aramaktadır? Zakkay mı İsa'yı, İsa mı Zakkay' ı aramaktaydı
  (3, 9, 10)?
  MÜJDE: İsa, Yeruşalim'e çarmıha gerilmeye gitmeden önce yolunu uzatıp Eriha'dan
  geçmiştir. Bunu belki de sadece Zakkay'la karşılaşmak için yapmıştı. İsa Zakkay'ın
  günahların' bağışladığında, Tanrı'nın bu günahlar için öngördüğü cezayı kendisinin
  çekmesi gerekeceğini biliyordu. Zakkay'ın günahlar' bir bedel ödemeksizin bağış-
  lanmıştı, günahların bağışlanması bizim için de bedelsizdir, ama İsa bu bedeli haya-
  tıyla ödemiştir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  33. BAĞ KİRACILARI BENZETMESİ Luka 20:9-19  NOT: Bu bağ kiracılar' benzetmesi öncelikle Yahudiler'e yapılan bir göndermedir,
  özellikle liderleri kastedilmiştir. Ancak son zamanlara yaklaşılan günümüzde ise, bu
  benzetmeye konu olan Hıristiyan Kilisesi'dir.

  1. Bağcılar, bağın sahibi olan adamın nasıl biri olduğunu düşünmekteydiler?
 • Bağcıların, efendilerine karşı işledikleri suç neydi?
 • İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Tanrı ile insan arasındaki ilişki konusunda gös-
  termek istediği nedir?

  2. Bağ sahibi neden ilk köle eli boş dönünce işe el atmamıştır (10)?
 • Giden her yeni köleye bir öncekinden de daha kötü davranılmasının sebebi nedir
  (10-12)?
 • Tanrı neden hizmetkârlarının haksızlığa uğramalarını ve kendilerine eziyet edil-
  mesini engellememektedir?

  3. Tanrı'nın bizden istediği meyve (ürün) nedir?
 • Tanrı'nın kilisesinden istediği meyve (ürün) nedir?
 • Emeğimizin ürünlerini Tanrı'ya vermek, neden bazen bize zor geliyor?

  4. Efendi'nin sevgili Oğlu'nu bağa göndermekteki amacı neydi?
 • Siz kendi çocuğunuzu, bu şekilde yaşamının tehlikeye girebileceği bir yere, hangi
  sebeplerden gönderebilirsiniz?
 • Tanrı için dünya, tek Oğlu'nu buraya gönderecek kadar neden önemlidir?

  5. Bağcılara, efendilerinin oğlunu öldürecek kadar cesareti veren neydi?
 • insanlara Tanrı Oğlu'nu öldürecek cesareti veren neydi?
 • Biz İsa'nın ölümünden ne şekilde sorumluyuz?

  6. İsa'nın ölümünden sorumlu olanların başlarına gelecek olan nedir?
 • 16. ayette geçen sözler, son zamanlara yaklaşılan günümüzde, Hıristiyan kilise-
  sinin durumu konusunda ne anlatır?

  7. İsa, bağ kiracılar' benzetmesini anlattıktan sonra, ölümü bildirmek üzere tanıdık
  bir benzetmeyle devam etmiştir: Köşenin baş taşı. 17-18. ayetler ne anlama gel-
  mektedir?
 • Bir bireyi ya da kiliseyi, imanları= baş taşını reddetmeye iten nedir?

  8. İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Yahudiler' in önderlerine anlatmak istediği neydi?
 • İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Hıristiyan kilisesi önderlerine anlatmak istediği
  nedir?
 • İsa bu benzetme aracılığıyla doğrudan size hitaben ne anlatmak istemektedir?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  34. DUL KADININ BAĞIŞI Luka 21:1-4  NOT: Eski Antlaşma'da dullar ve öksüzler için birçok vaat verilmiştir. Örneğin Mezmur
  10:14, 17, 18 ve 68:5. Metnimizde bahsi geçen dul kadın da büyük olasılıkla verilmiş bu
  vaatlerden haberdardı. Bağış kutusuna atılan bağışlar, İ.S. 63 yılında tamamlanıp İ.S. 70'te
  (bu olaylardan yaklaşık kırk yıl sonra) yıkılan tapınağın inşasında kullanıldı.
  1. Neden tüm dinlerde insanlar bağışta bulunurlar?
 • Markos bu hikayeyi anlatırken bağış kutusunun gözle görünür bir noktada bulun-
  duğunu da belirtir (Markos 12:41). Eğer bağış yapan kişi, yaptığı bağışın miktarının er
  geç diğer insanlarca bilineceğinin farkında ise, bu onu nasıl etkiler?
 • Eğer bahsi geçen dul kadın İsa'nın kendisini dikkatli bir şekilde izlediğini bilseydi ne
  düşünürdü?
  2. O zamanların Yahudi toplumunda ne sosyal güvence sağlayan bir kurum, ne de ka-
  dınlann evlerinin dışında bir işte çalışma hakları vardı. Kocanın kaybettiğinizi ve bu
  durumdayken çocuklannıza da bakmaya çalıştığınız! düşünün. Sizi en fazla zorlaya-
  cak olan ne olurdu?
 • Yukarıda bahsedilen durumda kalmış olsaydınız, kim için ya da ne tür bir amaç için
  cebinizdeki son kuruşu bile gözden çıkarırdınız?
  3. Bir kişinin Tanrı'ya, "geçinmek için elinde ne varsa" vermesinin sebebi ne olabilir
  (4b)? Çeşitli sebepler düşünün.
  4. Eğer Tanrı bu dul kadını son kalan parasını vermesi için zorlanuş olsaydı, kadın bunu
  yapan Tanrı hakkında ne düşünürdü?
 • Sahip olduklarından dolayı müteşekkir olup bağışta bulunan bir kimse ile Tanrı'dan
  bir karşılık bekleyerek bağışta bulunan bir kimsenin imanları birbirinden ne şekilde
  farklıdır?
  5. Bu dul kadının imanı hakkında ne söylenebilir?
 • Dul kadının, çocuklarının ihtiyaçlarının Tanrı tarafından karşılanac ağına inanmasını
  sağlayan neydi?
 • Tanrı'nın sizin ve çocuklannızın da maddi ihtiyaçlarını karşılayacağına inanmanız zor
  mudur?
  6. Tanrı'nın bu dul kadına verdiği neydi?
 • Tanrı'nın size verdiği nedir (dul kadına verdiğine kıyasla)?
  7. Sizce bu dul kadının çocukları o gece yataklanna aç kannla mı girmişlerdir? Sebep?
 • Sizce çocuklannızın ya da torunlannızın yokluk çekmeleri mi, yoksa her istediklerine
  sahip olabilmeleri mi onlar için daha zararlıdır?
  8. Tanrı'nın, bugün kendisine ya da acı çeken bir kömşunuza bağışlamanızı istediği şey
  nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
  9. Bu dul kadın çocuklarına miras olarak ne bırakmıştır?
 • Metinde bahsi geçen zenginlerin çocuklarına bırakacakları miras ile dul kadının bırak-
  tığını kıyaslaym.
 • Öldüğünüzde çocuklannıza bırakmayı en çok isteyeceğiniz şey nedir?
  MÜJDE: İncil'de günahlanmız astronomik miktarlarda olan bir borca benzetilmiştir — on
  bin talant. Borcunu ödeyemeyenlerimiz hapse (yani cehenneme) atılır. Isa bizi bu devasa
  borcun yükünden kurtarmak istediğinde, tazminat olarak "geçinmek (yaşamak) için elinde
  ne varsa" — paha biçilmez kanını bizim için dökmüştür.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  35. PETRUS' UN iNKARI Luka 22:54-62  NOT: Bir kimsenin insanların önünde Isa'yı tanıdığını inkar etmesinin ne denli ölüm-
  cül bir günah olduğunun anlaşılabilmesi için önder, Matta 10:32-33. ayetleri okuma-
  lıdır.

  1. Çok sevdiğiniz bir kimse, kendisiyle ilişkinizin olduğunu o gün içerisinde inkar
  edeceğinizi öngörse, buna tepkiniz ne olurdu?
 • Petrus Isa'nın 34. ayette yaptığı öngörüye neden inanamamıştır?

  2. Diğer öğrencilerin çoğunun aksine, Petrus'un İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar
  izlemesinin sebebi nedir?

  3. İsa'yı tanıdığını üç kez reddederken Petrus'u korkutan neydi?
 • Siz Petrus'un yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
 • Hıristiyan oluşunuzu ne tür durumlarda inkar etme eğilimi hissedersiniz?

  4. 61. ayette İsa'nın Petrus'a veda edişi anlatılmaktadır. Isa'nın, bu son bakışı
  aracılığıyla yenik düşen öğrencisine anlatmak istediği neydi dersiniz?
 • Yetişkin bir adamın acı acı ağlamasına sebep olan neydi (62)?

  5. Petrus bu esnada günün erken saatlerinde Isa'yla olan konuşması hakkında ne
  düşünmekteydi (31-34)?
 • İsa'nın kendisi için dua etmiş olduğunu ve hâlâ dua ettiğini bilmek Petrus'a ne
  ifade, ediyordu dersiniz?

  6. Daha önce, Petrus Isa'nın öldürülmesi fikrine şiddetle karşı çıkmıştı. Petrus ger-
  çekleşen bu olay sayesinde İsa'nın neden ölmesi gerektiği konusunda ne öğren-
  miştir?

  7. Bu olay Petrus' un kardeşlerini güçlendirebilecek yeteneğe erişmesini nasıl sağla-
  mıştır?
 • Günahlara yenik düşmemiz nasıl olur da bize kardeşlerimizi güçlendirebilecek
  yeteneği sağlar?

  8. İsa, yenik düştüğünüz anda Petrus'a baktığı gibi size de bakmaktadır. Gözlerin-
  deki bakış size ne anlatıyor?

  MÜJDE: Petrus, Rab'bi ve Efendisi olan İsa'yı inkar etmiş, ama affedilmiştir. Ama
  İsa babası tarafından reddedilmiş ve bizim isyanlarımızın bedelini de çarmıhta öde-
  miştir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  36. İSA'YLA BIRLIKTE ÇARMIHA GERİLEN IKI SUÇLU Luka 23:32-43  NOT: Isa'nın yaşadığı dönemde, kişiler sadece en ağır suçları işlediklerinde çarmıha ge-
  rilerek cezalandırıhrlardı. Dolayısıyla bu iki hırsızın, paralarını çalmak için birilerini öl-
  dürdükleri ya da benzeri ağır bir suç işledikleri kanısına varabiliriz.
  1. Bu iki adamı hırsızlığa, kavga dövüşe vb. davranışlara sevk etmiş olan şey ne olabilir?
  Bu davranışları sergilemelerinin çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • Bu iki adamın da anneleri ve muhtemelen de eşleri vardı. Bu iki eşin gündelik yaşam-
  larını aklınızda canlandırmaya çalışın.
 • Hırsızlar neden bu hazin sonla karşılaşana dek yanlış davranışlarına son vermemiş-
  lerdir?
 • Kendimize ve diğer insanlara zarar verdiğini bildiğimiz davranışları sergilemeye neden
  her zaman son vermeyi beceremeyiz?
  2. Bu iki hırsız Isa'nın çarmıha gerilişine herkesten daha yakından tanık olmuşlardır. Bu
  iki adamdan biri İsa'nın sözleri ve davranışlarından etkilenmişti, onu etkileyen neydi
  (34-38)?
 • Bu iki adam nefret ve intikam duygulanyla dolu bir yaşam sümıekteydiler. İsa'nın 34.
  ayette geçen duası hakkında ne düşünmüşlerdi?
  3. Hırsızlardan birinin, günahlarının farkına varmasını sağlayan neydi?
 • Günahlarımızı haklı çıkarmaya çabalamamız yerine onları itiraf etmemizi sağlayan
  nedir?
  4. Hırsızlardan birinin İsa'nın bir kral olduğuna inanmasını sağlayan neydi (37, 38, 42)?
 • İsa o durumdayken başka krallara kıyasla nasıl bir kraldı?
  5. Diğer hırsızın İsa'nın ne Mesih, ne de bir kral olduğuna inanmasının sebebi neydi?
 • Neden kişinin günahlı oluşunun farkına yarışı her zaman gerçek imana ulaşmasından
  önce gelir?
  6. 42. ayette kısa bir dua görüyoruz: "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an." Bu
  hırsız neden Isa'dan kendisini egemenliğine almasını istememiştir?
 • Acı çektiğimiz vakitlerde, değer verdiğimiz insanların bizi anıyor olduklarını bilmek
  neden teselli kaynağı oluştur?
 • Bu hırsız, bir katil olarak cehennemde cezasını çekerken, İsa'nın anmasım neden iste-
  mektedir?
 • Bir düşünün, siz ne tür bir durumda kaldığınızda böyle bir dua edebilirsiniz?
  7. Hırsız ne zaman kurtuluşa erdi?
 • Bu adamın günahlarma ne oldu?
  8. Bu adamın bir Hıristiyan olarak yaşamı çok kısa oldu, yaklaşık altı saat kadar. Son
  saatlerinde mutlu muydu, mutsuz muydu? Ne dersiniz?
 • Sizce bu adam ölüm anında herhangi bir kimseye karşı nefret besliyor muydu?
 • İnsani açıdan bakıldığında, bu hırsız kendi yaşamını mahvetmişti. Ancak buna rağmen
  hayatı ne şekilde önem kazanmıştır?
  MÜJDE: Cennetin kapıları Adem ve Havva zamanından beri günahkârlara kapalıydı.
  Şimdi ise bir katil için açılmıştı bu kapılar. Ancak o sırada bu kapılar, cehennemin kapı-
  larından geçmek zorunda olan Isa'ya da kapanmıştı.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  37. EMMAUS YOLUNDA İKI ÖĞRENCI Luka 24:13-35  NOT: Emmaus, Yeruşalim'den yaklaşık 11 km. uzaklıkta bir köydü. Bu tür bir
  mesafeyi yürüyerek kat etmek en az iki saat alır. Klopas'ın karısı Meryem' in İsa'nın
  ölümü sırasında çarmılunın yakınında olan kadınlardan biri olarak adı geçmektedir
  (Yuhanna 19:25). Belki de bu metinde geçen Kleopas'ın eşiydi Meryem.

  1. Eğer sevdiğiniz birisini kaybettiyseniz, cenaze töreni sonrasında bir kişinin ne tür
  düşünce, duygu ve pişmanlık duygulanyla boğuşmak zorunda kaldığını bilirsiniz.
  Bu duyguları anlatmaya çalışın.
 • İsa bunun iki gün öncesinde zalim bir biçimde ölüme gönderilmişti. Aradan geçen
  günlerde Kleopas ve arkadaşı için en zor şey neydi?

  2. İsa neden yas tutan bu iki adamın öncelikle kendisine içlerini dökmelerine izin
  vermiştir (15-17)?
 • İsa konuşmaya, hemencecik Kutsal Yazılar'da kendisiyle ilgili olan şeyleri açık-
  layarak başlamış olsaydı sonuç ne olurdu?
 • İsa tüm kederlerimizin farkındadır. Peki neden bunlan bizim ağzımızdan duymak
  istiyor?

  3. Bu iki adamın kaderi Isa'nın ölümüyle nasıl değişmiştir (19-21)?
 • Bu iki adam, kadınların ve diğer kişilerin kendilerine dirilişle ilgili anlattıklanna
  neden inanmamışlardı (22-24)?

  4. İsa'nın kendi ölümünü yorumlayışı ile Kleopas ve arkadaşının O'nun ölümünü
  yorumlayışlan arasındaki fark nedir (19-21 ve 25-27)?

  5. Kleopas neden Musa'nın ve peygamberlerin söyledikleri sözlerden İsa'nın acı
  çekip ölmesinin gerekli olduğunu çıkaramamıştır?

  6. İsa neden yoluna devam edecekmiş gibi davranmışur (28)?

  7. Bu iki adam, neden İsa ekmeği bölene dek O'nun kim olduğunu anlayamanuşlardır?

  8. Bu iki adamın gecenin ortasında yürüyerek Yeruşalim'e gitmelerine sağlayan
  neydi?

  9. Günümüzde kendilerini Hıristiyan olarak adlandıran birçok kişi, Isa'nın dirilişine
  inanmazlar. Bu insanlar ne çeşit bir Tann'ya inanmaktadırlar?
 • İsa'nın bedende dirilmiş olduğuna inanmayan bir kişi neden Hıristiyan olamaz?

  MÜJDE: İsa Kleopas'ın evinde ekmeği, üzerinde yara izleri bulunan elleriyle böl-
  müştür. İki adam belki de Isa'yı bu yara izlerinden tanımışlardı. Biz de dirilmiş olan
  Isa'yla Rab'bin Sofrası' na katılarak aynı şekilde birlikte olabiliriz.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  38. BÜTÜN ULUSLARA Luka 24:44-53  1. Isa'ya göre, elçilerinin vaazlarında bildirmeleri gereken mesaj neydi ve nerede
  vaaz vermeliydiler?
 • İsa'nın böyle bir görevi eğitimsiz 11 adama vermesinin nedeni ne olabilir?

  2. Elçilerin Kutsal Yazılar'ı anlayabilmelerini sağlayacak biçimde zihinlerini açan
  neydi?
 • Kutsal Yazılar'ı anlayabilmemiz için nelerin gerçekleşmesi gerekir?

  3. İsa elçilerine 'tanıklar' diye seslenmiştir (48). Tanıklığını yapacakları şey nedir?
 • Bizim tanıklık etmemiz gereken şey nedir, tanıklığımızı kime yöneltmeliyiz?

  4. "Tanık" kelimesinin "şehit" şeklinde de tercüme edilmesi mümkün. Elçilerin
  Tanrı sözü (Müjde) uğruna ölümü bile göze almalarını sağlayan neydi?

  5. İsa kendisine iman edenlere gökten gelecek bir güç vaat etmektedir. Bu gücün
  Isa'ya tanıklık edecekler için vazgeçilemez olmasının sebebi nedir?
 • Siz göklerden gelecek bu gücü edindiğinize inanıyor musunuz, eğer cevabınız evet
  ise bu nasıl gerçekleşti?

  6. Tüm zamanların en büyük elçisi Pavlus, gökten gelen gücü şöyle tarnmlamıştır:
  (Önder, Romalılar 1:16 ve 2.Korintliler 12:9-10. ayetleri okumalıdır). Tartışma
  konusu: Tanrı'nın gücü kavramı, genelde "güç" kelimesinden çıkardığı= anlam-
  dan ne şekilde farklıdır?

  7. Bu metne göre elçilik görevini üstlenebilmenin koşullan nedir?

  8. İsa'nın bedensel görünümüyle yeryüzünde kalmamasının sebebi nedir?
 • İsa'nın göğe yükselişi ne şekilde gerçekleşmiştir?
 • Rab'lerinin kendilerinden alınmasına rağmen elçilerin sevinçli olabilmelerinin
  sebebi nedir?

  9. Tartışma konusu: İsa'nın göğe yükselişinden sonra, elçilerinin O'nunla iletişim
  kurmalan, kendisi henüz yeryüzündeyken olduğu kadar kolay gerçekleşebiliyor
  muydu?
 • İsa'nın görünmez arkadaşınız olarak yanınızda oluşunun her zaman bilincinde mi-
  siniz?

  MÜJDE: İsa'nın şu anda cennette ne yaptığına dair bilgiye İbraniler 7:25'den ulaşa-
  bilirsiniz.


  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com